Calmark Sweden AB lämnar in ytterligare två patentansökningar

Calmark Sweden AB meddelar att ytterligare två patentansökningar inlämnas per idag. Patenten avser bolagets engångsartikel och testmetoden för bilirubin. Detta stärker ytterligare bolagets patentskydd inför marknadsintroduktion av bolagets produkter för patientnära analyser utvecklade för nyfödda.

Patentansökningar på engångsartikeln och bilirubintestning inlämnad

Calmark Sweden AB inlämnar idag två patentansökningar, ett avseende bolagets engångsartikel och ett avseende testmetoden för bilirubin. Detta innebär att bolaget tillsammans med tidigare beviljade patent nu har en innovativ och kostnadseffektiv teknisk lösning för sina produkter. Patentet avseende engångsartikeln säkerställer dels exakt blodvolym för testet och dels en exakt tidpunkt för när den kemiska reaktionen startar. Båda dessa variabler är av yttersta vikt för att kunna säkerställa säkra provresultat. Patentet avseende bilirubin är ett metodpatent som säkerställer Calmarks avläsningsteknik. Patenten är framtagna i nära samarbete med vårt patentombud Hynell Patenttjänst. De aktuella patentansökningarna beräknas bli offentliga om ca 15 månader.

VD Anna Söderlund kommenterar:

”För Calmark Sweden AB är användarvänligheten ytterst viktig. Det ska vara enkelt att använda våra produkter, var som helst i världen, och även i stressade situationer. Med dessa tekniska lösningar slipper användaren extraarbete, att mäta upp blodmängden manuellt, till exempel med pipett eller kapillärrör samtidigt som man minimerar risken för felvärden.

Uppfinningarna gör Calmarks engångsartikel användarvänlig och patientsäker samtidigt som den blir billig att producera.

”Tid och blodvolym är förstås viktigt även för andra tester än de som Calmark jobbar med. Då de flesta patientnära analys som finns på marknaden idag innefattar förstås någon form av engångsartikel. Vår tekniska lösning skiljer sig avsevärt från de lösningar som finns idag.

Högt Bilirubin ger gulsot hos barnet och är ett potentiellt farligt tillstånd hos nyfödda barn. Det är orsaken till att bilirubin är det vanligaste blodprovet man tar första levnadsveckan. Vårt metodpatent gör det möjligt att mäta bilirubin både på och utanför sjukhus. ” säger Anna Söderlund.


För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018. 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.


Taggar:

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar