Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Mathias Karlsson. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen enligt följande:

§ 4 beslutades få följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.”

§ 5 beslutades få följande lydelse:
”Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.”

Nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för aktieägarna
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en om nyemission av högst 7 366 680 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 736 668 kronor. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO2 2019/2020 berättigande till teckning av totalt 2 455 560 B-aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 245 556 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO2 2019/2020. Högst kan aktiekapitalet öka med 982 224 kronor vid fullteckning av B-aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO2 2019/2020.

Emissionerna behandlades som ett beslut och genomförs genom utgivande av så kallade Units (”Företrädesemissionen”). En Unit består av tolv (12) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 2019/2020.

Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen (den 13 november 2019) är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget (oavsett aktieslag) ska berättiga till en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Tjugoen (21) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit. Teckningskursen per Unit är 39,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga i bolagets informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 14 november 2019.

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)
Nedan återges den uppdaterade tidplanen för Företrädesemissionen. Vänligen observera att datumet för start av handel i BTU har uppdaterats till 15 november 2019 istället för den tidigare kommunicerade dagen den 24 november 2019.

11 november – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive Uniträtter
12 november – Första dagen för handel i Bolagets aktie utan Uniträtter
13 november – Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter
14 november – Beräknat offentliggörande av informationsmemorandum
15 november – 27 november – Handel i Uniträtter på Spotlight Stock Market
15 november – 29 november – Teckningsperiod (teckning genom betalning)
15 november – Handel i BTU startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar