Marknadsmeddelande 169/18 – Första dag för handel i Calmark Sweden AB:s teckningsoption är den 6 juli 2018

Första dag för handel med Calmark Sweden AB:s teckningsoptioner CALMA TO 1 B är den 6 juli 2018.

En (1) teckningsoption CALMA TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,40 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 23 maj 2019 till den 13 juni 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CALMA TO 1 B
Aktienamn: Calmark TO 1 B
ISIN-kod: SE0011204890
Orderboks-ID: 4F4U
CFI: RMXXXX
FISN: CALMARKSWE/OPT RTS 20190613
Organisationsnummer: 556696-0141
LEI: 549300WMWI5AGUIRWO04
Första dag för handel: 6 juli 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 


Stockholm den 3 juli, 2018

Spotlight
Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.