Camanio Care AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av Recall Capital

Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”), har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Recall Capital Group AB (”Recall Capital”) som bland annat erbjuder hjälp med anskaffning av rörelsekapital till mindre och medelstora noterade bolag. Enligt avtalet ska Camanio Care förvärva 100 procent av aktierna i Recall Capital genom en s.k. apportemisson av 176 470 588 nyemitterade aktier i Camanio Care. 

Förvärvet är villkorat av att aktieägarna i Camanio Care på årsstämma den 30 juni 2020 godkänner förvärvet genom att besluta om apportemissionen. 

Motiv till förvärvet

Syftet med att förvärva Recall Capital Group AB är få in den operativa verksamheten samt kompetensen och erfarenheten som idag saknas.

Förvärvet och apportemissionen

Teckningskursen i apportemissionen ska vara 0,17 kronor per aktie vilket innebär att den totala köpeskillingen för Recall Capital, utgörandes av 176 470 588 aktier i Camanio Care, beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor. Efter apportemissionen kommer det totala antalet aktier i Camanio Care uppgå till 230 108 348. Apportemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 77 procent baserat på totalt antal aktier och röster i bolaget efter apportemissionen. 

Apportemissionen riktar sig till nuvarande aktieägare i Recall Capital som efter apportemissionen alltså kommer att äga cirka 77 procent av aktierna i Camanio Care. Recall Capital ägs för närvarande av cirka 25 aktieägare, där Familjen Wallin AB är den största enskilda. Ingen av dessa kommer att inneha över 20% av aktierna efter emissionen. 

Köpeskillingen är baserad på en värdering av Recall Capital som utförts av styrelsen i samråd med bolagets revisor. Aktierna i Recall Capital beräknas upptas till ett värde om cirka 30 000 000 kronor i Camanio Care balansräkning, men det slutliga värdet är beroende av värdet på bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan således komma att avvika från ovanstående belopp.

Om årsstämman godkänner styrelsens förslag till apportemissionen beräknas aktierna i Recall Capital tillträdas den 1 juli 2020 av Camanio Care och nuvarande ägare av Recall Capital beräknas tilldelas aktier i Camanio Care senast den 10 juli 2020.

Förvärvet är villkorat av att aktieägarna i Camanio Care på årsstämma den 30 juni 2020 godkänner förvärvet genom att besluta om apportemissionen. 

Kort om Recall Capital

Recall Capital Group AB erbjuder skräddarsydda finansierings- och handelslösningar. Bolaget har haft i genomsnitt 2 anställda sedan bolagets grundande  2016. Bolagets handelstjänster underlättar för tillväxtbolag att använda aktiemarknaden för finansiering. Recall Capital har arbetat med ett 50-tal börsnoterade tillväxtbolag i Sverige, listade på alla svenska etablerade marknader. 

Resultat Recall Capital,                             2017             2018             2019

Nettoomsättning                                      4,620             5,712             2,541

Resultat efter finansnetto, miljoner kr    3,203             3,536             8,547

Övrigt

Kallelse till årsstämman kommer offentliggöras separat genom ett pressmeddelande inom de närmaste dagarna.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 klockan 20.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Domajnko, VD
Telefon: +46 70 536 32 65
E-post: erik.domajnko@unwrapfinance.com

Camanio Care AB (publ) drev tidigare verksamhet inom välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB (publ) äger aktier i Brighter AB och avser byta verksamhet. 

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar