Camanio Care AB kallar till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, är härmed kallade till extra bolagsstämma måndagen den 22 januari, 2018 kl 10.00 i bolagets lokaler på adress Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

● dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 januari 2018

● dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 16 januari 2018.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post på adress info@camanio.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.  

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från och med två veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 16 januari 2018.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 januari 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Ändring av bolagsordningen.
 8. Val av styrelseledamot.
 9. Emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget.
 10. Emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget. 
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7:

Föreslås att Bolagsordningen skall ändras enligt Bilaga 1.

Punkt 8:

Pehr-Johan Fager utträder som ledamot av styrelsen. Han knyts istället till bolaget som senior advisor med särskilda uppgifter som rör bolagets affärsutveckling. Föreslås val av Sten Hemmingson till styrelseledamot i Camanio Care AB.

Punkt 9:

Föreslås, i enlighet med ersättningskommitténs förslag, om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget i enlighet med Bilaga 2 - TO Serie I 2018/2021.

Punkt 10:

Föreslås, i enlighet med ersättningskommitténs förslag, om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med Bilaga 2 - TO Serie II 2018/2021.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 7 samt 9-10 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från och med två veckor före stämman. Kopia av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017.

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar