Camanio Care publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2018

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som pdf via bolagets hemsida www.camanio.com. Den finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Sammanfattning

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018

 • Totala intäkter ökade till 5 077 tkr (2 224 tkr)
 • Nettoomsättningen ökade till 4 226 tkr (1 844 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 901 tkr (-5 710 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 282 tkr (-5 744 tkr)
 • Resultat per aktie -0,37 kr (-0,38 kr) 
 • Eget kapital i koncernen per 31 december uppgick till 3 386 tkr (2017-12-31; 15,769 tkr)  
 • Aktiekapitalet inklusive ej registrerat aktiekapital per 31 december uppgick till 4 052 tkr (2017-12-31; 3 113 tkr) 
 • Likvida medel per 31 december uppgick till 2 451 tkr (2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 94 % (2017-12-31; 99 %)
 • Soliditeten uppgick till 11% (2017-12-31; 61%)
 • Antal aktier vid periodens utgång var 16 674 539 st (2017-12-31; 15 565 451 st)

Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla omsättningen under de närmaste åren.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

 • Totala intäkter ökade till 14 422 (7 279) 
 • Nettoomsättningen ökade till 11 466 tkr (6 604 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 691 tkr (-16 802 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 133 tkr (-16 935 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,14 kr (-1,29 kr)

VD har ordet  

Camanio Care har tagit flera steg för att utveckla och kommersialisera vårt erbjudande. Vi har levererat tillsynsroboten Giraff till flera kommuner, integrerat den digitala plattformen Vital Smart Care samt tagit fram nya lösningar för medicinsk vård i hemmet. 

Totala intäkter ökade med 97 procent till 14,4 (7,3) miljoner kronor för året och med 132 procent till 5,1 (2,2) miljoner kronor för kvartalet. Detta drevs av en större efterfrågan av våra lösningar och ökad investeringsvilja hos svenska kommuner. Dessutom påverkade förvärvet av Vital Integration omsättningen positivt under kvartalet. Integrationskostnader efter förvärvet och deltagande på flera branschmässor gjorde att rörelseresultatet förändrades något till -5,9 (-5,7) miljoner kronor i kvartalet. 

Vårt uppdrag

Camanio Care erbjuder smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet. Våra lösningar ökar tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten vid vård eller omsorg i hemmet. Idag erbjuder vi en attraktiv helhetslösning inom välfärdsteknik med produkter och tjänster som Vital Smart Care-plattformen, BikeAround, Bestic och Giraff. Vi kompletterar dessa med utvalda produkter från andra leverantörer, nu senast med digitala terapidjur. 

Vår vision är att optimera mixen mellan fysisk och digital omsorg. Vi drivs av våra värderingar för att säkerhetsställa trygghet, god livskvalitet, värdighet och självständighet för individen samtidigt som vi hjälper vårdorganisationer att arbeta effektivt. Vår ambition är att bli världsledande inom välfärdsteknologi genom att i nära samarbete med vårdorganisationer bidra till deras digitalisering.

Utveckling av vårt produkterbjudande

Under hösten bekräftade vi potentialen i förvärvet av VITAL Integration. Vital Smart Care är en digital tjänsteplattform som binder ihop framtida vård- och omsorgstjänster i hemmet och därmed stärker förutsättningarna för alla våra produkter. Men det kommer bli ännu bättre. Genom Vital Smart Care kopplar vi upp våra tjänster och produkter med varandra och till molnet. Det innebär att vi kan samla in data från ett ekosystem av olika sensorer som larm, kameror, lås, spisvakter och kognitiva hjälpmedel. Vi integrerar också data genom ICE, en hälsohub, som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet för att leverera data in mot vården för patienter med kroniska sjukdomar. Vi tror på datainsamling för en effektiv och värdig vård och omsorg i hemmet. Det öppnar för nya analyser och affärsmöjligheter. 

En viktig långsiktig satsning är 5G (femte generationens nätverk) för uppkopplad välfärdsteknik. 5G kommer lyfta välfärdsteknik till en ny nivå genom att göra uppkopplade produkter och tjänster snabbare och smartare. Därför är vi glada att Vinnova under kvartalet beslutat att bidra till att finansiera vår vidareutveckling för 5G. 

Kommersialisering

De svenska kommunerna, landstingen och andra organisationer ökar steg för steg acceptansen och investeringstakten i välfärdsteknik. Under kvartalet har till exempel kommunerna Kävlinge, Vetlanda, Värnamo, Tomelilla och Botkyrka, samt stadsdelsnämnden Hässelby i Stockholms stad, köpt vår upplevelsecykel BikeAround Screen. Vi har också levererat Giraff till kommuner som Lidingö, Kalix och Hultsfred, med flera. 

Kommersiellt har vi stärkt oss genom att se till att vi har två ben på vår affärsmodell. Dels vår traditionella intäkt genom försäljning av produkter men sedan förvärvet av Vital har vi också fått en större möjlighet till återkommande intäkter baserat på antal brukare och tjänster. Vi når också våra kunder på flera sätt. För att öka tillgängligheten driver vi egen e-handel, vilket etablerat sig som en framgångsrik försäljningskanal framförallt för våra digitala terapidjur och för merförsäljning till befintliga kunder.

Vi har global räckvidd genom dotterbolag i USA och distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Under kvartalet fick vi mycket uppmärksamhet internationellt, bland annat lyftes vi av Tidningen CIO Applications Europe som ett topp 10 ledande företag inom robotik. Vi har också uppmärksammats av Invest Stockholm som satt upp Camanio Care som ett av fem nya företag på sin Life Science Hotlist och under våren tilldelades Camanio Care utmärkelsen Swecare Rising Star Award ur HM Drottning Silvias hand. Vår Giraff hälsade Svensk Näringslivs gäster välkomna från scenen på ett evenemang för AI och innovation på Microsofts kontor Bryssel. Vi deltog också i AgeingFit mässan i Lilles i Frankrike. I januari på MVTe-mässan lanserade vi en visningsmiljö i Virtual Reality för att visa upp Camanio Cares framtidsvisioner för smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet. I USA har vi nya kunder och möter stort intresse för våra lösningar. Nu förbereder vi oss på att delta på Stanford Assistive Technology i slutet av månaden.

Mångdubbla omsättningen under de närmaste åren 

Camanio Care har en drivande roll inom digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet. Vi har ett ledande produktutbud med internationellt konkurrenskraftiga lösningar och genomför nu en kommersialisering.

Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla omsättningen under de närmaste åren. Vi står inför en mycket intressant resa. Bedömningen bygger på att vårdorganisationer fortsätter att öka satsningarna på välfärdsteknik och naturligtvis att vi fortsätter investera i ett konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud.

Under kvartalet stärktes kassan av en nyemission och vi planerar en nyemission under våren. Vi har ett starkt stöd av nuvarande investerare för att fortsätta med våra strategiska tillväxtplaner. 

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.