Camanio Care publicerar delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Kvartalet i sammandrag koncernen

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. 

1 APRIL – 30 JUNI 2019
 • Totala intäkter för perioden uppgick till 1 929 tkr (2 739 tkr)     
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 721 tkr (1 204 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 448 tkr (-4 562 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 920 tkr (-4 762 tkr)
 • Resultat per aktie -0,12 kr (-0,28 kr)
 • Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till 11 982 tkr (2018-12-31; 3 386kr)
 • Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 812 tkr (2018-12-31; 2 451 tkr). Likviditeten uppgick till 23% (2018-12-31; 94%)
 • Soliditeten uppgår till 52% (2018-12-31; 11%)
 • Antal aktier vid periodens utgång var 48 669 760 st (2018-06-30; 16 674 539 st)
1 JANUARI – 30 JUNI 2019
 • Totala intäkter för första halvåret uppgick till 6 399 tkr (5 216 tkr)                 
 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 5 584 tkr (3 135 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 335 tkr (-8 308 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 838 tkr (-8 596 tkr)
 • Resultat per aktie -0,20 kr (-0,51 kr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

23 juli             Camanio Care inledde partnerskap med Bay Oaks Historic Retirement Residence i Florida

22 juli             Camanio Care förstärkte likviditeten genom riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB

5 juli               Camanio Care tecknade avtal med Vardaga, en stor nordisk koncern inom äldrevård och omsorg. Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor över tre år. 

4 juli               Catharina Borgenstierna deltog i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen

VD har ordet  

Camanio fortsätter sin tillväxtresa och nettoomsättningen ökade under det andra kvartalet med 43 procent jämfört med samma period ifjol. Ökningen beror dels av leveranser av våra uppskattade digitala terapidjur och dels BikeAround försäljning. Vi fick under perioden även vår största order någonsin på BikeAround Screens till Australien. Vi fortsätter att investera i utvecklingen av vår digitala vård- och omsorgsplattform Vital Smart Care vilket visar sig i rörelseresultatet.

En viktig milstolpe är vi att under juli månad tecknade avtal med Vardaga som är en stor nordisk koncern inom äldreomsorg för leverans av välfärdsteknik för äldreboenden. Avtalet gäller flera olika tjänster inom Vital Smart Care, som är en digital plattform för leverans av vård och omsorgstjänster i hemmet. Tjänsterna är delvis egenutvecklade och delvis tjänster från våra samarbetspartners (Nectarine Health). Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor över tre år. Samarbetet visar att vi är på rätt väg och att Vital Smart Care är en konkurrenskraftig och efterfrågad lösning som även passar utmärkt som IoT-plattform inom äldreboenden.

Vårt uppdrag

Camanio Care erbjuder smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet. Våra lösningar ökar trygghet, självständighet och effektiviteten för vård och omsorg i hemmet. Idag erbjuder vi en attraktiv helhetslösning inom välfärdsteknik med Vital Smart Care-plattformen, BikeAround, Bestic och Giraff. Vi kompletterar dessa med utvalda produkter från andra leverantörer, som digitala terapidjur. Vår vision är att optimera mixen mellan fysisk och digital omsorg. Vi drivs av våra värderingar för att säkerställa trygghet, god livskvalitet, värdighet och självständighet för individen. Ambitionen är att bli världsledande inom välfärdsteknik genom att samarbeta med vårdorganisationer och bidra till deras digitalisering.

Utveckling av vårt erbjudande

Vital Smart Care är vår digitala tjänsteplattform som binder ihop framtida vård- och omsorgstjänster i hemmet, både egna och andra leverantörers tjänster. Genom Vital Smart Care ska vi koppla upp våra tjänster och produkter med varandra och till molnet, gärna med 5G. Det innebär att vi i framtiden kan samla in data från ett ekosystem av olika sensorer som larm, kameror, lås, spisvakter och hjälpmedel. Data kan sedan bidra till att bygga en smartare, effektiv och värdig vård och omsorg i hemmet.

Mångdubbla omsättningen under de närmaste åren

Camanio Care har en ledande roll inom digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet. Vi har ett intressant produktutbud med internationellt konkurrenskraftiga lösningar och har precis påbörjat vår kommersialiseringsresa. Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla omsättningen under de närmaste åren. Bedömningen bygger på att vårdorganisationer fortsätter att öka satsningarna på välfärdsteknik och naturligtvis att vi har fortsatt tillgång till kapital och fortsätter investera i ett konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud.

Bolaget fortsätter att arbeta kontinuerligt med finansiering av verksamheten. Våra största delägare har givit bolaget en likviditetsgaranti där bolaget har möjlighet till lån utifrån likviditetsbehov under 2019. 

Catharina Borgenstierna
VD Camanio Care

Kontakt

Catharina Borgenstierna, VD

Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka 

08-12 44 88 55 | info@camanio.com| Org.nummer: 556761-0307

Om Camanio Care

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com


Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019.


Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar