Kallelse till årsstämma i Camanio Care AB (publ)

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761–0307, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl 11.00, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2019 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman via e-post på adress info@camanio.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. 

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.camanio.comsenast från och med tre veckor före dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman ska fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 3 juni 2019.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Ändring av bolagsordningen §3, §4, §5 och §7
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna
 13. Fastställande av arvoden åt revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Beslut om emissionsbemyndigande
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9

 • Föreslås att Bolagsordningen §3 Styrelsens sätefår följande lydelse: Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Eskilstunas kommun, Södermanlands län. Bolagsstämman får hållas i Nacka eller Stockholm.
 • Föreslås att Bolagsordningen §4 Aktiekapitalfår följande lydelse: Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr.
 • Föreslås att Bolagsordningen §5 Antal aktierfår följande lydelse: Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.
 • Föreslås att Bolagsordningen §7 Styrelsenfår följande lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter, samt lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12      

Föreslås att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2019 uppgår till 64 400 kr.  

Punkt 13      

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16      

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande:

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i punkten 9 Ändring av bolagsordningen §3, §4, §5 och §7ska förslaget biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman 

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.camanio.comsenast tre veckor före årsstämman. Styrelsens och huvudaktieägarens fullständiga förslag, inklusive valberedningens förslag, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.camanio.comsenast två veckor före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta


Catharina Borgenstierna, VD

+46 (0)733 93 00 07

catharina.borgenstierna@camanio.com

Pia Engholm, Styrelseordförande

+46 (0)707 20 15 15

pia.engholm@camanio.com

Nacka, 7 maj 2019
Camanio Care AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar