Forskare vill se europeisk satsning på komplementär- och alternativmedicin

Europa måste storsatsa på kunskap, forskning och samhällsåtgärder kring komplementär- och alternativmedicin (KAM). Området är eftersatt, och Europa ligger efter Nordamerika, Asien och Australien. Det anser det europeiska forskarnätverket CAMbrella, som idag den 29 november efter tre års arbete presenterar en vägkarta för KAM-forskningen i Europa (The Roadmap for European CAM Research) för Europaparlamentet i Bryssel.

Efterfrågan på komplementär och alternativmedicin KAM är hög i Europa. KAM är ett paraplybegrepp för populära behandlingstrategier som till största delen ligger utanför den konventionella medicinen. Behandlingsmetoder som naturläkemedel, manuella terapier (massage, osteopati och reflexologi) eller akupunktur – för att nämna några av de mest framträdande – tillämpas vid kroniska sjukdomstillstånd, samt för att främja hälsa och förebygga sjukdom . Men KAM omfattar också behandlingstraditioner som antroposofi och naturopati.


Prioritera medborgarnas intressen

CAMbrellaprojektet – vars uppgift varit att föreslå vägval och forskningsprioriteringar inom området – konstaterar att upp till hälften av Europas invånare använder KAM för att tillgodose sina hälsobehov. Också Världshälsoorganisationen (WHO) visar i sin globala atlas över traditionell, komplementär och alternativmedicin att KAM är mycket vanligt i Europa.

- Det är medborgarna som driver fram användningen av KAM. Vi måste högprioritera deras behov och uppfattningar om KAM, och den framtida KAM-forskningen måste undersöka och tillfredsställa deras intressen, sade projektsamordnaren Dr Wolfgang Weidenhammer i sitt anförande på avslutningskonferensen i Bryssel idag.

Inom Europa finns över 150 000 legitimerade läkare som också har en certifiering inom KAM-området. Dessutom finns ännu fler registrerade och certifierade KAM-utövare  vid sidan av hälso- och sjukvården. Mer än 100 miljoner invånare i Europa använder idag KAM.

Kaos kring lagar och utbildning
Samtidigt varierar regleringen av och utbildningen inom KAM-fältet kraftigt mellan Europas 39 länder. Med hänvisning till detta faktum tillade Wolfgang Weidenhammer :

- Hälso- och sjukvårdspersonal måste erbjuda sina patienter och klienter säkerhet och trygghet. Det är en omöjlig uppgift givet dagens kaostillstånd vad gäller lagstiftning och utbildning för att tillhandahålla KAM.

Hittills har Europas länder inte undersökt det här vårdområdet på ett grundligt sätt. Med Storbritannien, Norge och Schweiz som anmärkningsvärda undantag är kunskaperna om europeiska medborgares och patienters KAM-användning i stort sett okända. I de flesta europeiska länder har medborgarnas behov av KAM inte varit föremål för forskning, och föga är känt om utövarnas synpunkter och attityder.


EU måste stödja KAM-forskning

Forskarna i nätverket CAMbrella manar nu EU att stödja och genomföra KAM-forskning som tar hänsyn till den ovannämnda osäkra situationen och de verkliga förhållanden som gäller för europeisk hälso- och sjuvård.

- Om KAM ska användas som en del av lösningen på de hälso- och vårdutmaningar vi ställs inför från år 2020 och framåt, är det ytterst viktigt att få fram pålitlig information om dess kostnader, säkerhet och effektivitet i realistiska vardagssammanhang. Hittills har hälsoforskningen fokuserats för mycket på frågor kring hur KAM fungerar och inte tagit nog hänsyn till KAM-metodernas möjliga effektivitet, antingen som komplement till konventionella behandlingar eller som alternativ. Detta är frågor som betonas av stora anslagsgivare bakom KAM-forskning utanför Europa, säger Torkel Falkenberg och Johanna Hök, svenska CAM-brellasamordnare och ansvariga för det globala peprspektivet på KAM-forskning CAMbrellaprojektet.

Efterlyser europeiskt KAM-centrum

I sin “vägkarta” efterlyser CAMbrella ett europeiskt KAM-centrum, som ska genomföra och förverkliga den föreslagna forskningsstrategin. Ett sådant centrum skulle möjliggöra för forskare att angripa följande utmaningar:

-        bestämma utbredningen av KAM i Europa

-        forska på de mest lovande KAM-behandlingarna för de vanligaste hälsoproblemen som övervikt, diabetes och cancer

-        granska patientsäkerheten

-        undersöka EU-medborgarnas behov

-        undersöka möjligheter och risker med att integrera KAM-behandlingar i vedertagna sjukdomsbehandlingar

-        utarbeta ett enhetligt, vetenskapligt baserat angreppssätt och

-        sprida resultaten till befolkningen I EU på ett samordnat sätt.

- CAMbrellas vision är att en evidensbas ska etableras som möjliggör för europeiska medborgare och beslutsfattare att fatta informerade beslut om KAM, sammanfattar forskargruppen i CAMbrellaprojektet vid konferensen idag.

Fakta för journalister

1. Inom CAMbrellaprojektet har ingått 16 institutioner från 12 europeiska länder, som sedan 2008 tillsammans samarbetat för att ta fram en “vägkarta för framtida europeisk KAM-forskning”, som är ändamålsenlig med avseende på EU-medborgarnas vårdbehov och som är acceptabel för EU-parlamentet liksom deras nationella forskningsfinansiärer och vårdgivare.

2. CAMbrella består av akademiska forskningsgrupper som inte rekommenderar speciella KAM-behandlingar.

3. CAMbrellas målsättning har varit att möjliggöra meningsfull, pålitlig jämförande forskning och kommunikation inom Europa och bidra till att skapa en hållbar struktur och policy för KAM i Europa. Projektet har sedan januari 2010 finanseriats av Europakommissionen genom Sjunde Ramprogrammet.

4. Projektresultaten har presenterats den 29 november, 2012 vid avslutningskonferensen I Bryssel, med bayerska gruppen som värdar.

5. Bristen på data för en majoritet av medlemsstater har inneburit att det bara varit möjligt att studera 18 av de 39 medlemsstaterna och associerade länderna.

6. Den vanligast rapporterade användningen gällde växtbaserade läkemedel. Led- och muskelbesvär var de vanligaste sjukdomsproblem för vilka individer använde KAM. 

För mer information:

• Bettina Reiter, presskontakt, +43 699 1717 8682, media@cambrella.eu.

Torkel Falkenberg, svensk samordnare i CAMbrella-projektet, Karolinska Institutet, 070-6183868, torkel.falkenberg@ki.se

• Johanna Hök, svensk samordnare i CAMbrella-projektet, Karolinska Institutet, 08-52483818, johanna.hok@ki.se

www.cambrella.eu

Taggar: