Årsstämma i Cantargia AB (publ)

Report this content

På Cantargias årsstämma den 27 maj 2019 beslöts bland annat följande:

  • att ingen utdelning skulle lämnas;
  • att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning;
  • att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja styrelseledamöterna Claus Asbjørn Andersson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Magnus Persson samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande;
  • att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor;
  • att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag;
  • att godkänna styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, införa av ett nytt, långsiktigt rörligt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget; samt
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.  

Prenumerera

Dokument & länkar