Cantargia: antikropp mot IL1RAP minskar spridning av metastaser i experimentell cancermodell.

Report this content

Cantargia AB (“Cantargia”) meddelar idag att antikroppsblockering av IL1RAP-signalering reducerar metastaser i en experimentell cancermodell. Resultaten från denna prekliniska in vivo-studie visar på en ny mekanism för att undvika spridning av metastaser.

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL-1 receptor accessory protein (IL1RAP) för behandling av cancer. Sådana antikroppar, såsom Cantargias produktkandidat CAN04 som befinner sig i klinisk utveckling, kan blockera IL-1 signalering. I prekliniska modeller kan IL-1 stimulera utveckling av cancer liksom resistensutveckling mot cellgifter. Blockering av IL-1 visades nyligen i en klinisk studie ha en stor effekt på utvecklingen av lungcancer.

IL1RAP är en co-receptor till IL-1-receptorn och är nödvändig för IL-1-signalering. IL1RAP finns uttryckt i ett stort antal cancerformer, inklusive lungcancer och bukspottkörtelcancer, både på cancercellerna och på infiltrerande immunceller.

Denna nya studie med antikroppar mot IL1RAP, visade på en minskning i antalet lungmetastaser i en in vivo-modell av trippelnegativ bröstcancer. Den antimetastatiska effekten pekar på en effekt på den inflammatoriska mikromiljön i tumören. Resultaten planeras presenteras på en vetenskaplig konferens under första halvåret 2018.

“Resultaten från den här in vivo-studien visar att antikroppar mot IL1RAP har potential för cancerterapi. Utöver att stimulera immunförsvaret att avdöda cancerceller eller blockera deras svar på IL-1, så kan de också blockera metastas-spridning genom påverkan på tumörens mikromiljö. Vår slutsats är att antikroppar som Cantargias produktkandidat CAN04 kan vara effektiva som en behandling för att motverka tumörers tillväxt och spridning, som enskilt läkemedel eller i kombination med andra terapier”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018, kl. 15.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar