Cantargia: Fas I säkerhetsutvärderingsdelen av CANFOUR studien med antikroppen CAN04 är genomförd och fas IIa-delen initieras

Cantargia AB (publ) meddelar idag att samtliga patienter i fas I-delen av den kliniska prövningen CANFOUR har fullföljt den formella säkerhetsutvärderingsdelen av studien. Inga dosbegränsande biverkningar (DLT) har rapporterats på den högsta undersökta dosnivån 10 mg/kg. I enlighet med studieprotokollet så fortsätter patienterna behandling med CAN04 (nidanilimab) för utvärdering av biomarkörer och effekter. Baserat på det positiva utfallet av säkerhetsutvärderingen kan därmed fas IIa-delen startas som planerat.

Cantargia utvecklar antikroppen CAN04 för behandling av cancer. Den pågående fas I/IIa-prövningen är primärt fokuserad på behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. CAN04 är riktad mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) som finns på tumörceller från ett stort antal cancerformer. IL1RAP finns också på inflammatoriska immunceller som är involverade i tumörutvecklingen. Fas I interimdata från 16 patienter presenterades på ESMO-konferensen i oktober 2018 och visade på en god säkerhetsprofil upp till 6 mg/kg, en nedgång i biomarkörerna IL-6 och CRP, samt stabil sjukdom i 38 % av patienterna.

Den formella säkerhetsutvärderingsdelen i fas I har nu avslutats på 10 mg/kg och ingen DLT observerades på den dosnivån. Totalt har 22 patienter behandlats med CAN04 och säkerhetsprofilen är god. De vanligaste biverkningarna är infusionsrelaterade reaktioner i samband med den första infusionen. Studien fortsätter nu in i fas IIa-delen som kommer att undersöka CAN04 både som monoterapi och kombinationsterapi i patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer. CAN04 kommer att kombineras med cisplatin och gemcitabin i NSCLC och med gemcitabin och nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer. Fas IIa-delen planeras att genomföras på cirka 20 sjukhus i upp till 7 länder och kommer inkludera 80–90 patienter. Undersökning av patienter lämpliga för fas IIa påbörjas nu med målet att starta behandling så snart som möjligt.

”Vi är väldigt nöjda med att vi har passerat ytterligare en viktig milstolpe. Säkerhetsprofilen för CAN04 fortsätter att se bra ut och jag är väldigt glad att vi nu kan avancera in i fas IIa klinisk prövning,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Flera patienter från fas I behandlas fortfarande med CAN04 och har ännu inte utvärderats avseende biomarkörer och effekt. Cantargia planerar att presentera kompletta fas I data på en vetenskaplig konferens under första halvan av 2019. Baserat på det positiva utfallet av fas I så planerar Cantargia att inleda diskussioner med amerikanska läkemedelverket FDA med målet att erhålla en IND under H1 2019.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 15.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar