Cantargia: sammanfattning publicerad inför den muntliga presentationen av fas I data för antikroppen CAN04 på ASCO

Cantargia AB meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen av den kommande muntliga presentationen av fas I kliniska data för CAN04 (nidanilimab) ”2019 ASCO Annual Meeting” har publicerats på konferensens hemsida. Sammanfattningen baseras på en interims-analys som gjordes i februari 2019 och inkluderar tillgängliga data från de 22 patienterna i fas I studien.  Dessa data visar att säkerhetsprofilen för CAN04 var god och att CAN04 behandling ledde till en minskning av biomarkörerna IL-6 och CRP redan efter två veckors behandling. Nio patienter uppvisade stabil sjukdom enligt irRC efter åtta veckors uppföljning. En patient med bukspottkörtelcancer hade stabil sjukdom vid fyra månaders utvärdering och en patient med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hade stabil sjukdom vid sex månader. Uppdaterade data kommer redovisas vid presentationen den 2 juni, 2019.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar genom ADCC och blockad av signalering från interleukin 1. CAN04 studeras i en fas I/IIa klinisk prövning som undersöker monoterapi liksom kombinationsbehandling med två olika cellgiftsregimer i patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer (www.clinicaltrials.gov). Fas I monoterapi-delen inkluderade även patienter med tarmcancer.

Som tidigare meddelats, så har CAN04 monoterapi-data från fas I-delen blivit utvalda för muntlig presentation på ”2019 Annual ASCO Conference” i Chicago den 31 maj till 4 juni, 2019. Resultaten kommer presenteras av studiens huvudprövare professor Ahmad Awada från Inst. Jules Bordet i Bryssel. Presentationens titel är: “Results from a First-in-man, Open label, Safety and tolerability Trial of CAN04 (Nidanilimab), a Fully Humanized Monoclonal Antibody against the Novel Antitumor Target, IL1RAP, in Patients with Solid Tumor Malignancies”. Den vetenskapliga sammanfattningen kan nu nås via konferensens hemsida www.asco.org och baseras på de resultat som var tillgängliga vid tidpunkten för inskickandet i februari 2019.

I korthet så behandlades 22 patienter. Säkerhetsprofilen var god. Biverkningar inträffade huvudsakligen vid den första dosen och de vanligaste biverkningarna var: infusionsrelaterade reaktioner (IRR) (41%), feber (27%), trötthet (23%), frossa (23%) och illamående (23%). Grad 3 biverkningar var en IRR, en neutropeni/leukopeni och ett fall av hypokalemi. Inga grad 4 biverkningar noterades. Serumnivåerna av biomarkörerna CRP och IL-6 minskade efter två veckors behandling. Nio patienter hade stabil sjukdom enligt irRC vid åtta veckors uppföljning. Två patienter, en med NSCLC and en med bukspottkörtelcancer, hade stabil sjukdom vid sex respektive fyra månader.

“ASCO Annual Meeting är den viktigaste konferensen för klinisk cancerforskning och det är väldigt glädjande att resultaten med CAN04 valts ut för en muntlig presentation. Vi är uppmuntrade av de resultat vi genererat hittills och ser framemot att presentera kompletta resultat på ASCO”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 23.30 CET. 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar