• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia ansöker om start av ny klinisk studie kring antikroppen CAN04 och FOLFIRINOX i bukspottkörtelcancer

Cantargia ansöker om start av ny klinisk studie kring antikroppen CAN04 och FOLFIRINOX i bukspottkörtelcancer

Report this content

Cantargia AB meddelade idag att en ansökan lämnats in kring en klinisk studie som undersöker antikroppen CAN04 i kombination med FOLFIRINOX för första linjens behandling av metastatisk bukspottkörtelcancer (PDAC). Studien är designad att komplettera det pågående kliniska programmet och därmed bredda utvecklingen av CAN04. Fas Ib-studien planeras genomföras i upp till 30 patienter i Frankrike och Spanien. Den första patienten beräknas starta behandling i slutet av Q2 2021.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och verkar både genom blockad av IL-1-signalering och s.k. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC). Prekliniska data visar att CAN04 kan öka effekten av cellgifter. CAN04 studeras i en öppen fas I/IIa klinisk studie, CANFOUR, som undersöker kombination med två vanligen använda cellgiftsbehandlingar i patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller PDAC i första linjens cellgiftsbehandling (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). I en andra studie undersöks CAN04 i kombination med pembrolizumab i fyra olika solida tumörsjukdomar (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214).

Ansökan om en tredje studie har nu lämnats in. Den här studien kommer undersöka CAN04 i kombination med FOLFIRINOX-behandling, en av de två vanligaste första linjens cellgifter inom PDAC. Designen av studien bygger på den prekliniska och kliniska information som hittills erhållits. Det inkluderar de positiva interimsresultat som erhållits med CAN04 i första linjens kombination med gemcitabin och nab-paclitaxel i patienter med avancerad PDAC liksom med gemcitabin och cisplatin i NSCLC. Därutöver har synergi noterats mellan CAN04 och oxaliplatin i prekliniska modeller. Oxaliplatin är en aktiv komponent i FOLFIRINOX. I den initiala delen av studien undersöks olika dosnivåer av CAN04 i kombination med FOLFIRINOX-behandlingen. Därefter följer en expansion med ytterligare patienter vid den högsta säkra dosnivån. Studien kommer inkludera upp till 30 första linjens patienter med PDAC och planeras genomföras i Frankrike och Spanien. Studiedetaljer kommer redovisas på clinicaltrials.gov under Q2 2021.

“Det här är en viktig klinisk studie som följer på vårt engagemang att förse stora grupper cancerpatienter med nya, säkra och effektiva behandlingsalternativ.  Startpunkten för studien utgår både från nuvarande kunskaper kring IL-1-systemets roll vid utveckling av bukspottkörtelcancer samt potentialen för CAN04 att förstärka platinabaserade cellgifter”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl.08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades under H2 2020 och visar att en högre andel patienter svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar