Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i USA avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Cantargia AB (”Cantargia”) meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (”USPTO”) godkänt bolagets ansökan avseende produktkandidaten CAN04. Antikroppen CAN04 är riktad mot molekylen IL1RAP, som uttrycks i ett stort antal cancersjukdomar. Det formella godkännandet följer det preliminära godkännande som USPTO utfärdade i juni 2017.

Det godkända patentet US 9,796,783 avser bolagets produktkandidat CAN04 och ger skydd i USA till år 2035. Utöver godkännandet i USA, erhölls formellt godkännande i Europa i augusti 2017. Härutöver har patentansökan lämnats in i ett stort antal territorier ibland annat Japan och Kina där granskning pågår.

”Tack vare godkännandena i både Europa och USA har vi en mycket stark patentposition i de viktigaste territorierna”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia. ”Vi har nu godkännanden avseende behandling av olika cancerformer med antikroppar mot IL1RAP rent generellt och dessutom på antikroppen CAN04”.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017, kl. 11.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar