Cantargia erhåller godkännande att initiera den kliniska prövningen CANFOUR av immunonkologiska produktkandidaten CAN04

Cantargia AB (“Cantargia”) meddelade idag att ansökan om start av klinisk prövning av antikroppen CAN04 i patienter med cancer godkänts av regulatoriska myndigheter och etikkommittéer i Danmark och Norge. Granskning pågår i ytterligare länder.

Det regulatoriska godkännandet från Lægemiddelstyrelsen i Danmark, Statens Legemiddelverk i Norge samt från etikkommittéer i Köpenhamn och Oslo följer den tidigare kommunicerade ansökan från 12-e maj, 2017, för den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR. I den här prövningen, kommer Cantargias antikropp CAN04, som är riktad mot målmolekylen IL1RAP, undersökas i patienter med cancer. CAN04 har en immunonkologisk verkningsmekanism och stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller samt motverkar tumörinflammation. Det primära fokuset i studien ligger på behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studiens primära mål är säkerhet. Sekundära mål för studien inkluderar undersökning av farmakokinetik, effekt och biomarkörer.

Den första delen av studien är en doseskalering där olika dosnivåer av CAN04 undersöks. Den här delen förväntas ta cirka 12 månader. Efter dataanalys, planeras en andra del av studien som kommer inkludera en monoterapiarm i cirka 20 patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer, liksom en kombinationsterapiarm där CAN04 undersöks tillsammans med en standardterapi i en av dessa cancerformer. Det slutgiltiga valet av cancerform och kombinationsterapi kommer fastställas efter genomförandet av den första studiedelen. Prövningen planeras att genomföras som en multicenterprövning i BeNeLux och Skandinavien. Godkännanden förväntas i återstående länder under sommaren. Information om prövningen kommer finnas tillgänglig på www.clinicaltrials.gov.

“Cantargia är på väg från att vara ett prekliniskt bolag till ett kliniskt bolag”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia “Med det regulatoriska godkännandet har vi passerat en mycket viktig milstolpe”.

“CAN04 är en ny, intressant, substans som slår mot en viktig del i cancersjukdomens utveckling ” säger Prof Ahmad Awada, huvudansvarig prövare för CANFOUR studien och Head of the Medical Oncology Clinic vid Jules Bordet Institute in Brussels, Belgium. “Jag är väldigt entusiastisk över att få inleda studierna med CAN04 i patienter med cancer.”

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar