• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia meddelar nya prekliniska resultat som genomgående visar positiva effekter när antikroppen CAN04 kombineras med platinumbaserade cellgifter

Cantargia meddelar nya prekliniska resultat som genomgående visar positiva effekter när antikroppen CAN04 kombineras med platinumbaserade cellgifter

Report this content

Cantargia AB meddelar idag nya prekliniska resultat kring antikroppen CAN04 (nidanilimab) i kombination med platinumbaserade cellgifter. Cantargia har tidigare rapporterat synergistiska antitumöreffekter mellan platinum-substansen cisplatin och CAN04. De nya prekliniska resultaten visar synergistiska antitumöreffekter in vivo även när CAN04 kombineras med carboplatin eller oxaliplatin, samt när CAN04 kombineras med cisplatin och gemcitabin samtidigt. I samtliga dessa system motverkade även CAN04 cellgifts-inducerad toxicitet. CAN04 kombineras för närvarande med cisplatin och gemcitabin i en klinisk fas IIa studie i icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 undersöks i kombination med två olika cellgiftsregimer i en fas IIa klinisk studie (CANFOUR) i patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer (www.clinicaltrials.gov). Cantargia presenterade positiva effekter i prekliniska studier under 2018 kring CAN04 och cellgiftet cisplatin.

Cisplatin används ofta i combination med andra cellgifter såsom gemcitabin. I den pågåendefas IIa kliniska studien, kombineras CAN04 med cisplatin och gemcitabin i NSCLC-patienter med avancerad sjukdom som inte tidigare behandlats med cellgifter. I den nya prekliniska studien, så ökade CAN04 effekten av den här kombinationen och motverkade samtidigt deras toxicitiet. Effekterna studerades i en NSCLC-modell i möss med ett defekt immunförsvar.

Cisplatin tillhör en familj av platinumbaserade cancerbehandlingar vilka också inkluderar carboplatin och oxaliplatin. Sammantaget så används dessa behandlingar i ett stort antal solida tumörformer. I den nya studien har nu synergisitiska antitumöreffekter dokumenterats genom att kombinera CAN04 med carboplatin eller oxaliplatin. Studien utfördes i musbaserade in vivo modeller av cancer och CAN04 motverkade även toxicitet från cellgifterna.

Resulten från dessa prekliniska studier planeras att presenteras på vetenskapliga konferenser under 2019.

“Platinumbaserade cellgifter är en hörnsten vid cancerbehandling. Vi är entusiastiska över CAN04’s positiva effekter som resulterar i en synergistisk ökning av effekten av platinumbaserade cellgifter samtidigt som toxiciteten minskas. En sådan kombinationen studeras i patienter med NSCLC och resultaten förväntas I början på 2020”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 08.30 CET. 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar