Cantargia och SMS-oncology tecknar avtal om genomförande av klinisk fas I/IIa-studie

Lund (Sverige) och Amsterdam (Nederländerna) den 16 december, 2016: Cantargia AB (”Cantargia”, CANTA) avser att inleda sin första kliniska studie under det första halvåret 2017. Under hösten har bolaget genomfört förberedelser inför start av den kliniska fas I/IIa-studien mot icke-småcellig lungcancer samt pankreascancer. Cantargia och Speciliazed Medical Services-oncology BV (“SMS-oncology”) i Amsterdam, Nederländerna, meddelar idag att SMS-oncology valts till bolagets Contract Research Organization (”CRO”).

Under hösten 2016 har Cantargia fortsatt de prekliniska studierna samt de förberedelser som krävs inför start av bolagets första kliniska studie med sin produktkandidat CAN04, vilken är planerad att inledas under det första halvåret 2017. Förberedelserna innefattar bland annat att teckna avtal med CRO, den aktör som kommer att genomföra den kliniska fas I/IIa-studien. Avtal har tecknats med SMS-oncology i Amsterdam, Nederländerna.

Cantargia har haft ett uppföljande möte med de key opinion leaders (”KOLs”) som deltog i bolagets scientific advisory board meeting i slutet av maj 2016, vilket resulterat i en övergripande studiedesign. Studien riktas mot icke-småcellig lungcancer (”NSCLC”) och pankreascancer, där säkerhet och dosering kommer att studeras i den inledande delen av studien och effekter av behandlingen i den andra delen. Den andra delen av studien kommer även att omfatta kombinationsterapier där Cantargias produktkandidat CAN04 kombineras med behandlingar som idag används vid NSCLC eller pankreascancer. CAN04 har potential att ge synergieffekter och härigenom kan även mer data erhållas, vilket kan påskynda den totala utvecklingen av CAN04. Den kliniska fas I/IIa-studien kommer att utföras i BeNeLux-länderna samt Skandinavien och en första presentation av fas I-data beräknas kunna ges cirka ett år efter studiestart. Ett flertal välrenommerade sjukhus har indikerat intresse att delta i studien. Protokollet kommer att bygga på en adaptiv design, vilket innebär en ökad flexibilitet under prövningens gång. En kommitté med bl.a. internationella experter kommer sedan att utvärdera resultaten från fas I-delen och Cantargias prekliniska data, för att avgöra den slutgiltiga designen av fas IIa utifrån ett antal fördefinierade kriterier.

”Vi är mycket nöjda med att ha valt SMS-oncology som vår samarbetspartner i denna viktiga studie. Vi har haft ett produktivt samarbete i utvecklandet av studieprotokollet och i interaktionerna med vårt scientific advisory board. Vi känner oss därmed redo att ta nästa steg med SMS-oncology som partner”, säger Göran Forsberg, VD Cantargia.

”Cantargias produktkandidat CAN04 är en innovativ substans med potential att passa in i framtida cancerbehandling. SMS-oncology har bred kompetens kring just den här typen av studier och är glada att Cantargia valt att genomföra sin första kliniska studie tillsammans med oss”, säger Philine van den Tol, VD SMS- oncology.

Om SMS-oncology

SMS-oncology är ett fullservice CRO inom onkologi, specialiserat på tidig fas och immunonkologiprövningar inom Europa. SMS-oncology tillhandahåller ett komplett utbud av kliniska tjänster från studiedesign till färdigställande, från fas I till fas IV. Utöver kliniska tjänster inom läkemedelsprövning erbjuder bolaget även expertråd inom strategisk utveckling av anti-cancerläkemedel och design av studieprotokoll och har god insikt i de utmaningar som finns för att på bästa sätt kunna navigera sig fram inom den starkt konkurrensutsatta onkologimarknaden. SMS-oncology sätter en ära i att kunna ge sina kunder vägledning för en framgångsrik utveckling av anti-cancerläkemedel. SMS-oncology har sitt säte i Amsterdam. Mer information om SMS-oncology finns att tillgå via www.sms-oncology.com. 

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor associated protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 
Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD                                                                             Raymond Hoffmans, CBDO
Telefon: +46 (0)46 275 62 60                                                               Telefon:+31 (0)20 4350 580
E-post: goran.forsberg@cantargia.com                                               E-post: r.hoffmans@sms-oncology.com 
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission                                  www.sms-oncology.com 

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 08.30.

Prenumerera

Dokument & länkar