Cantargia presenterar nya positiva prekliniska data för antikroppen CAN04 på en större antikroppskonferens

Cantargia AB (publ) meddelar idag att nya prekliniska data runt antikroppen CAN04 (nidanilimab) kommer presenteras på den vetenskapliga konferensen Antibody Engineering and Therapeutics i San Diego som äger rum 9–13 december 2018. CAN04 är i klinisk utveckling för behandling av cancer och är riktad mot interleukin 1 receptor accessory protein, IL1RAP, positiva kliniska data vid monoterapi presenterades nyligen på ESMO. De nya resultaten ger ytterligare stöd att CAN04 även kan ha en viktig roll i kombination med cellgifter och runt fördelarna med riktad terapi mot IL1RAP som en behandlingsstrategi i icke-småcellig lungcancer, NSCLC.

Cantargia utvecklar antikroppen CAN04 för behandling av cancer. CAN04 studeras i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR och är på väg in i fas IIa delen av studien. Studien är primärt fokuserad på behandling av NSCLC och bukspottkörtelcancer. CAN04 är riktad mot IL1RAP som finns på tumörceller från ett stort antal cancerformer inklusive NSCLC. IL1RAP återfinns också på inflammatoriska immunceller som bidrar till cancerutvecklingen. Positiva fas I interims-data i patienter som erhållit ett stort antal tidigare behandlingar presenterades i oktober 2018 på ESMO och CAN04 uppvisade god säkerhet, effekter på relevanta biomarkörer samt stabil sjukdom i 38 % av patienterna.

CAN04 blockerar signalen som induceras av både IL-1α och IL-1β. Båda formerna av IL-1 spelar en roll i utvecklingen av cancer liksom vid resistens mot olika cancerbehandlingar. De nya resultaten visar att både IL-1α och IL-1β uttrycks i tumörer från patienter med NSCLC, vilket stödjer att behandling med CAN04 kan motverka tumörprogression och att CAN04 kan ha fördelar jämfört med antikroppar som bara blockerar en av de olika formerna av IL-1.

Cantargia har tidigare rapporterat att CAN04 kombinerat med cellgiftet cisplatin ger synergistiska effekter in vivo i en s.k. PDX-modell av NSCLC. Cantargia kan nu presentera data från möss med ett fullt funktionellt immun-system i MC38-modellen. Fördelen med detta system är att effekterna på immunsystemet kan studeras utöver effekterna på enbart cancercellerna. I det här systemet, uppvisade kombinationsbehandlingen en ännu starkare effekt, vilket styrker relevansen av att CAN04 är riktad både mot cancercellerna och tumörens mikromiljö och att CAN04 är en behandling som kan blockera resistensmekanismer i tumören.

Dessa nya data kommer presenteras som en poster den 10 december och vid en efterföljande muntlig presentation av Dr David Liberg, VP Cancer Research på Cantargia. Utöver presentationen av nya data, så har Cantargias VD, Dr Göran Forsberg blivit inbjuden att ge föreläsningen “IL1RAP as a therapeutic target” den 11 december.

”De nya resultaten som presenteras ger ytterligare vetenskapligt stöd för vår utvecklingsstrategi av CAN04 i NSCLC. Två presentationer vid denna viktiga konferens bekräftar intresset runt vår teknologi och ökar Cantargias internationella exponering,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Poster-presentationen finns tillgänglig på www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 08:30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com  

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar