Cantargia presenterar nya prekliniska resultat kring CAN04 på 2020 AACR Annual Meeting

  • Båda delarna av IL-1-systemet uppregleras i tumörvävnad efter cellgiftsbehandling
  • CAN04, som blockerar aktiviteten av båda IL-1-formerna, ökar effektiviteten av flera olika cellgiftsbehandlingar

Cantargia AB (“Cantargia”) presenterade idag nya prekliniska data som ger ytterligare kunskap kring mekanismer och därigenom relevansen av att addera antikroppen CAN04, som är i klinisk utveckling, till cellgiftsbehandling. När CAN04 kombinerades med olika cellgiftsbehandlingar, erhölls additiva eller synergistiska antitumöreffekter och resultaten presenterades på 2020 Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR), som pågår 22–24 juni.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och verkar både genom s.k. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) samt blockad av interleukin-1 (IL-1)-signalering. CAN04 undersöks i en öppen trearmad fas I/IIa klinisk studie, CANFOUR Här studeras både monoterapi liksom kombination med två olika och vanligt förekommande cellgiftsbehandlingar i patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller bukspottkörtelcancer (PDAC https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316).   Positiva interimsdata med kombinationsbehandlingarna presenterades i december 2019 och visade en högre frekvens av tumörrespons än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargia rapporterade under 2019 även positiva prekliniska data vid kombination av CAN04 och platina-baserade läkemedel.

De nya resultaten som presenterades på AACR visar att båda delarna av IL-1 systemet uppregleras i tumörvävnad i möss efter behandling med cellgiftskombinationen cisplatin/gemcitabin (cis/gem) som används kliniskt i CANFOUR-studien. Denna upptäckt förstärker grunden av att kombinera den IL-1-blockerande antikroppen CAN04 med cis/gem. Mer detaljerat så resulterade cis/gem-behandling i avdödning av cancerceller vilket också sammanföll med en uppreglering IL-1a på de kvarvarande cancercellerna. Samtidigt aktiverades IL-1b converting enzyme (ICE, en del av den s.k. inflammasomen som aktiverar IL-1b) i tumörens mikromiljö. Sammantaget ger detta stöd för en mekanism där IL-1a induceras i tumörceller vid cellgiftsmedierad celldöd vilket sedan följs av aktivering av IL-1b i tumören. CAN04 har en unik verkningsmekanism och blockerar båda dessa inflammatoriska cytokiner, vilket är i skarp kontrast till andra antikroppar i klinisk utveckling, då de endast blockerar en av de två formerna. CAN04 ökade antitumöreffekten i möss när det kombinerades med olika registrerade platina-baserade behandlingar (cisplatin, carboplatin eller oxaliplatin) i både en patientbaserad modell av NSCLC eller en musbaserad modell av tjocktarmscancer. Förstärkta effekter med CAN04 observerades också i kombination med två vanligt använda platinadubletter, cis/gem och oxaliplatin/5-FU.

Vid studier i zebrafiskar, med tumörmodeller av NSCLC och PDAC vilka är designade att undersöka inneboende resistens mot terapi och tidiga händelser i utvecklingen av cancer, ökade CAN04 effekten av cellgifter redan efter 3 dagars behandling. Denna studie genomfördes i samarbete med BioReperia AB.

De två postrarna kan nås via mötets hemsida, https://aacr20vm2.onlineeventpro.freeman.com/. Titlarna på presentationerna är ”The anti-IL1RAP antibody CAN04 increases tumor sensitivity to platinum-based chemotherapy” och ”Zebrafish patient tumor-derived xenograft models used for pre-clinical evaluation of CAN04 for lung and pancreatic cancer”. Postrarna finns också tillgängliga på www.cantargia.com.

”Dessa nya data stärker Cantargias strategier. Resultaten ger ytterligare stöd för en viktig roll av båda formerna av IL-1 som en inflammatorisk motreaktion från tumörer vid cellgiftsbehandling. Det visar dessutom att CAN04, som blockerar dessa cytokiner, kan öka effektiviteten vid cellgiftsbehandling”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta  
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl.15.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta under 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar