Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2016

Cantargia AB:s (”Cantargia”) delårsrapport för perioden från januari till mars 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cantargia.com/Investerare/Rapporter

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 • Godkännande av patentansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av flera typer av solida tumörer av Europapatentverket (EPO) samt godkända patent i Australien, Japan och Mexiko kring användandet av IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av hematologiska cancersjukdomar.
 • Den andra toxicitetsstudien av produktkandidaten CAN04 visade att behandlingen inte gav upphov till några negativa effekter vid upprepad behandling i kliniskt relevanta doser och resultaten ger ytterligare stöd för att CAN04 kommer vara förenad med en god säkerhet för patienter.
 • Cantargias VD Göran Forsberg höll ett antal presentationer både internationellt och nationellt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget tillfördes genom nyttjande av optioner av serie TO 1 och TO 3 totalt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Investerarpresentation gavs på den internationella konferensen BioEquity i Köpenhamn den 10 maj 2016 och kommer att ges på Småbolagsdagen på Sheraton Stockholm Hotel den 13 juni 2016.
 • Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publicerades den 29 april 2016 och finns för nedladdning vi bolagets hemsida, www.cantargia.com.

Sammanfattning av finansiell information

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 097 (-3 627) kSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,60 (-0,27) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 78 (89) % jämfört med årets början.

 Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 505 874 aktier per 2016-03-31. Notera att antalet aktier efter periodens utgång, i och med nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 3, utökats med 4 127 260 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Cantargia till 17 633 134 stycken.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar