Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Report this content

Cantargia AB:s delårsrapport för första kvartalet 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 •  Den första patienten inledde i januari 2019 behandling med antikroppen CAN04 i fas IIa-delen av CANFOUR-studien.
 •  Cantargia genomförde i mars 2019 en riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor för utökad klinisk satsning på CAN04.

.Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 •  Cantargia AB meddelade i april 2019 att fas I kliniska data som genererats med antikroppen CAN04 kommer presenteras den 2a juni som en föreläsning på 2019 Annual ASCO meeting i Chicago.
 •  Cantargia AB och Patheon Biologics B.V. (en del av ThermoFischer Scientific) ingick i maj 2019 avtal kring framtida produktion av antikroppen CAN04.
 •  Cantargia meddelade i maj 2019 nya prekliniska resultat med positiva effekter när antikroppen CAN04 kombineras med olika platinumbaserade cellgifter.

Finansiell information

Första kvartalet

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -23 661 (-15 250) KSEK
 • Resultat efter skatt: -23 522 (-13 699) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,36 (-0,21) SEK
 • Soliditet: 90 (92) %
 • Likvida medel: 160 853 (80 581) KSEK
 • Kortfristiga placeringar: 90 319 (160 000) KSEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.