Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Cantargia AB:s delårsrapport för januari till september 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I juli tillkännagavs att monoterapiarmen i den pågående kliniska fas IIa-studien är fullrekryterad.
 • Cantargia och BioWa utökade samarbetet kring Potelligent®.
 • I augusti presenterades positiva prekliniska data för CAN04 i urinblåsecancer.
 • Cantargia ansökte om pre-IND-möte för CAN04 med FDA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober tillkännagavs att en opposition lämnats in mot ett av Cantargias patent i Europa avseende solida tumörer.

Finansiell information

Januari - September 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -75 160 (-65 225) KSEK
 • Resultat efter skatt: -74 534 (-63 302) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,05 (-0,95) SEK
 • Soliditet: 84 (93) %
 • Likvida medel: 34 527 (80 691) KSEK
 • Kortfristiga placeringar: 160 019 (110 000) KSEK

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -26 303 (-21 412) KSEK
 • Resultat efter skatt:  -26 000 (-21 456) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,36 (-0,32) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.