Cantargia publicerar halvårsrapport

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Preklinik.

 •  I april presenterade Cantargia data avseende blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP vid AACR i Chicago, USA.
 •  Under perioden rapporterades även nya data som visar att CAN04 har potential för behandling av fler cancersjukdomar än som tidigare kommunicerats.
 •  Nya data avrapporterades som visar att CAN04 har positiva effekter i kombination med redan godkända cancerbehandlingar.

Patent.

 •  En tredje part lämnade under 2016 in oppositioner mot två av Cantargias patent i Europa. Det europeiska patentverket beslutade i januari att båda patenten kvarstår. I maj fick Cantargia information från europeiska patentverket att ingen tredje part valt att överklaga det beslutet och patenten kvarstår därför som giltiga.
 •  Kanadensiska patentverket godkände under maj Cantargias patent för behandling av hematologisk cancer.
 •  I juni godkände det amerikanska patentverket ett nytt patent runt IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling inom hematologisk cancer liksom ett patent inom solida tumörer.
 •  I maj månad utfärdade amerikanska patentverket ett s.k. Notice of Allowance för Cantargias antikropp CAN03.

I juni erhöll CAN04 det generiska namnet nidanilimab.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Cantargia har erhållit preliminärt godkännande kring ett expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer och patentgodkännande för antikroppen CAN04 i Kina.

I juli godkändes även Cantargia för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista.

I augusti presenterades en uppdatering runt CANFOUR-studien.

 •  15 patienter har behandlats och CAN04 har uppvisat en god säkerhetsprofil
 •  Några patienter till kommer inkluderas för att bestämma maximalt tolererbar eller rekommenderad dos
 •  Fas IIa-delen av studien startar Q4 2018

Finansiell information

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

 •  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK
 •  Rörelseresultat, -43 812 (-34 291) KSEK
 •  Periodens resultat efter skatt, -41 846 (-34 280) KSEK
 •  Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,63 (-1,13) SEK
 •  Soliditet, 93 (89) %
 •  Likvida medel, 102 786 (46 478) KSEK
 •  Kortfristiga placeringar, 110 000 (20 000) KSEK

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 •  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK
 •  Rörelseresultat, -28 563 (-15 876) KSEK
 •  Periodens resultat efter skatt, -28 147 (-15 878) KSEK
 •  Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,43 (-0,50) SEK

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.