Cantargia publicerar halvårsrapport

Report this content

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Cantargia AB och Patheon Biologics B.V. (en del av ThermoFischer Scientific) ingick i maj 2019 avtal kring framtida produktion av antikroppen CAN04.
 •  Cantargia meddelade i maj 2019 nya prekliniska resultat med positiva effekter när antikroppen CAN04 kombineras med olika platinabaserade cellgifter.
 •  Nya fas I kliniska data för antikroppen CAN04 (nidanilimab) presenterades den 2 juni 2019 som en muntlig presentation på konferensen ”2019 ASCO Annual Meeting”.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 •  Cantargia meddelade i juli 2019 att CAN04 monoterapi-armen i den pågående fas IIa kliniska prövningen är fullrekryterad.

Finansiell information

Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)
 •  Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 •  Rörelseresultat: -48 857 (-43 812) KSEK
 •  Resultat efter skatt: -48 533 (-41 846) KSEK
 •  Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,70 (-0,63) SEK
 •  Soliditet: 91 (93) %
 •  Likvida medel: 59 174 (102 786) KSEK
 •  Kortfristiga placeringar: 160 019 (110 000) KSEK

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) 

 •  Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 •  Rörelseresultat: -25 196 (-28 563) KSEK
 •  Resultat efter skatt: -25 012 (-28 147) KSEK
 •  Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,34 (-0,43) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.