• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia rapporterar behandling av första patienten med trippelnegativ bröstcancer i TRIFOUR-studien

Cantargia rapporterar behandling av första patienten med trippelnegativ bröstcancer i TRIFOUR-studien

Report this content

Cantargia AB meddelade idag att första patienten med trippelnegativ bröstcancer (TNBC) har behandlats med nadunolimab och cellgifter i fas Ib/II kliniska studien TRIFOUR. Denna studie görs i samarbete med Spanish Breast Cancer Group, GEICAM, och kommer att utvärdera nadunolimab i kombination med gemcitabin och carboplatin i upp till 113 patienter. Inledningsvis fokuserar studien på säkerhet av denna kombination och den första delen förväntas avslutas inom 6-9 månader.

Den interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP)-bindande antikroppen nadunolimab är Cantargias huvudprojekt och utvärderas i ett flertal kliniska studier. Nyligen erhölls godkännande för start av fas Ib/II kliniska studien TRIFOUR, som undersöker nadunolimab i kombination med cellgifter i TNBC. Den första patienten har nu påbörjat behandling i TRIFOUR-studien.

I de kliniska program som kommit längst, utvärderas nadunolimab i kombination med cellgifter i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer. Då dessa studier framskrider och har visat positiva interimsresultat, är Cantargias målsättning att undersöka hur nadunolimab kan tillämpas i andra cancerformer. Därför har den kliniska utvecklingen av nadunolimab breddats genom att studier initieras i ytterligare cancerformer, såsom TNBC, en aggressiv och svårbehandlad typ av cancer som uttrycker högre nivåer av IL1RAP jämfört med andra typer av bröstcancer.

I TRIFOUR behandlas patienter med TNBC med nadunolimab i kombination med gemcitabin och carboplatin. Det primära målet är inledningsvis att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av nadunolimab i kombination med denna cellgiftsregim. Biomarkörer och tidiga tecken på antitumöraktivitet kommer också att utvärderas i detta stadie. Denna del av studien förväntas ta ungefär 6-9 månader. Om förutbestämda milstolpar uppnås, kommer studien expanderas till en randomiserad fas II-del med syftet att utvärdera antitumöraktivitet av nadunolimab kombinerat med gemcitabin och carboplatin jämfört med en kontrollgrupp som enbart behandlas med cellgifter. Studien förväntas inkludera upp till 113 patienter på ungefär 24 kliniker i Spanien. Ytterligare information om studien finns att hitta på clinicaltrials.gov (NCT05181462).

”Vi är glada över att ha nått denna milstolpe och att kunna bredda utvecklingen av nadunolimab till att inkludera en ny grupp av patienter. TNBC är ett logiskt val för denna breddning eftersom det är en sjukdom som är svårbehandlad och som drivs av biologiska processer där nadunolimab har en effekt.” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 kl. 14.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i NSCLC-patienter med en PFS på 7,2 månader i median. Responsfrekvens på 53% observerades i patienter med icke-skivepitel NSCLC, med ännu högre responser i patienter som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).

Prenumerera