Cantargia rapporterar positiva prekliniska resultat kring säkerhet och effekt i CAN10-projektet

Report this content

Cantargia AB rapporterade idag om nya prekliniska resultat som stärker utvecklingsplanen runt antikroppen CAN10 för behandling av hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I prekliniska studier av hjärtmuskelinflammation, motverkades sjukdomsutvecklingen signifikant av CAN10. Dessutom minskade CAN10 inflammatorisk sjukdom i andra modeller där CAN10-s verkningsmekanism undersöktes. Den första toxikologistudien, som studerade singeldosbehandling av upp till 50mg/kg CAN10, har inte visat på några säkerhetssignaler.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Huvudprojektet CAN04 befinner sig i fas IIa klinisk utveckling för cancerbehandling och CAN10 är i preklinisk utveckling mot autoimmunitet och inflammationssjukdomar. Antikroppen CAN10 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar genom att samtidigt blockera signalering från IL-1, IL-33 och IL-36. Inhibition av dessa signaler kan vara av betydande värde vid behandling av ett flertal autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar. Cantargia har initialt fokuserat utvecklingen av CAN10 på behandling av hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Den kliniska utvecklingen planeras initieras i början av 2022.

Vid studier i en preklinisk modell av hjärtmuskelinflammation, där inflammationen i hjärtmuskeln leder till en försämrad hjärtfunktion, uppvisade CAN10 stark effekt och motverkade denna försvagning. CAN10 undersöktes även i olika modeller av inflammatorisk sjukdom. Där motverkades inflammationen påtagligt vid mätningar av både sjukdomsutveckling och biomarkörer. Det är av stor betydelse att CAN10 uppvisade en ökad aktivitet jämfört med ren IL-1-blockad som antingen genomfördes med antikroppar mot IL-1β eller med IL-1 receptorantagonisten anakinra. Resultaten från dessa studier planeras presenteras vid en vetenskaplig konferens under Q2 2021.

Den första toxikologistudien av CAN10 är nu avslutad. Den var designad som en singeldosstudie för att undersöka säkerhet och farmakokinetik vid olika dosnivåer av CAN10. Den högsta nivån som undersöktes var 50 mg/kg. Ingen toxicitiet kunde dokumenteras. Resultaten från de initiala farmakokinetiska undersökningarna uppvisade förväntade blodnivåer av CAN10. Säkerhetsprogrammet fortsätter nu som planerat mot en toxicitiets-studie enligt GLP under H2 2021.

CMC-aktiviteterna kring processutveckling, uppskalning och initial produktion fortskrider enligt plan.

“Med preklinisk konceptvalidering i hjärtmuskelinflammation och uppmuntrande toxikologiresultat, fortskrider CAN10-utvecklingen väl. Vi ser framemot att uppnå de återstående milstolparna för att därefter kunna initiera kliniska studier av Cantargias andra produktkandidat”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl.08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades under H2 2020 och visar att en högre andel patienter svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.Prenumerera

Dokument & länkar