• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia slutför framgångsrikt toxicitetsstudie för CAN10-antikroppen inför ansökan om klinisk fas I-studie

Cantargia slutför framgångsrikt toxicitetsstudie för CAN10-antikroppen inför ansökan om klinisk fas I-studie

Report this content

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att en GLP (Good Laboratory Practice)-reglerad toxicitetsstudie för den anti-inflammatoriska IL1RAP-bindande antikroppen CAN10 är slutförd. Resultaten från studien visar att CAN10 tolereras väl vid administrering under sex veckor. Cantargia avser att starta klinisk fas I-studie för CAN10 under första halvan av 2023.

I denna GLP-reglerade toxicitetsstudie gavs CAN10 intravenöst en gång i veckan under sex veckor vid dosnivåer upp till 50 mg/kg, vilket är avsevärt högre än planerade kliniska dosnivåer. CAN10 gavs även subkutant vid 5 mg/kg. Inga negativa effekter med koppling till den intravenösa eller subkutana administreringen av CAN10 observerades. Inga säkerhetssignaler noterades för kroppsvikt eller respiratoriska, kardiovaskulära eller neurologiska system, till följd av administrering av antikroppen. Dessutom observerades inga förändringar i klinisk patologi (exempelvis hematologi, serumkemi, koagulation eller urinanalyser), anatomisk patologi, eller mikroskopisk utvärdering av utvalda vävnader. Inför påbörjande av kliniska studier, ställer regulatoriska myndigheter krav på att GLP-reglerade toxicitetsstudier fullföljts.

Som nästa steg i utvecklingen av CAN10, så snart återstående administrativa steg avslutats, avser Cantargia att ansöka om start av klinisk fas I-studie hos regulatoriska myndigheter. Start för denna studie är beroende av tidsåtgången för den regulatoriska granskningen av ansökan, men behandling av friska frivilliga kan påbörjas kort efter att ansökan godkänts, vilket skulle kunna ske så tidigt som första halvan av 2023.

CAN10 är Cantargias andra utvecklingsprojekt och utökar spännvidden av Cantargias IL1RAP-plattform bortom onkologi, mot inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, med ett initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation. Under 2022 presenterade Cantargia prekliniska data som visar starka behandlingseffekter av en CAN10-surrogatantikropp i ett flertal olika in vivo-sjukdomsmodeller. CAN10-surrogatantikroppen visade till exempel en minskning av fibros i hud och lungor och en påverkan på viktiga proinflammatoriska markörer i modeller av systemisk skleros. Den minskade även inflammationen samt sjukdomsbördan i modeller av både viral och autoimmun hjärtmuskelinflammation. Dessa effekter är en konsekvens av den breda och specifika mekanismen med vilken CAN10 påverkar funktionen av IL1RAP-molekylen.

”Vi är mycket glada över framstegen inom CAN10-projektet, som visar en god säkerhetsprofil och stark behandlingseffekt i flera modeller av livshotande inflammatoriska sjukdomar. Vi är nu redo att ansöka om att starta den första kliniska studien för denna unika och lovande läkemedelskandidat,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2023 kl. 12.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från nadunolimab i kombination med cellgifter indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I prekliniska in vivo-modeller för hjärtmuskelinflammation visade behandling med CAN10-surrogatantikropp en signifikant minskning av inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10-surrogatantikroppen minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, åderförkalkning, psoriasis, psoriasisartrit och bukhåleinflammation. CAN10 är för närvarande i senare fas av den prekliniska utvecklingen och den första kliniska studien förväntas starta i första halvan av 2023.

Prenumerera