Cantargias produktkandidat CAN04 visar god säkerhet i GLP-studier

Cantargia AB ("Cantargia") meddelar idag att bolaget slutfört GLP-säkerhetsstudierna (”Good Laboratory Practice”) med produktkandidaten CAN04, inför starten av de kliniska studierna. Toxicitetsstudierna visade god tolerabilitet, utan negativa resultat som skulle indikera potentiellt allvarliga säkerhetsproblem hos patienter. En studie kring korsreaktivitet visade också att CAN04 endast i mycket begränsad utsträckning binder till normala humana vävnader.

Cantargias antikropp CAN04, riktad mot målmolekylen IL1RAP, har genomgått de slutliga testerna före ansökan om start av kliniska prövningar i patienter med icke småcellig lungcancer och pankreascancer. I enlighet med olika myndigheters riktlinjer har två viktiga säkerhetsstudier genomförts enligt GLP.

Den första studien undersökte toxiciteten vid tre olika dosnivåer. Högsta dosnivå var 100 mg/kg, vilket är densamma som i den tidigare rapporterade studien men studerad i ett större antal djur. Detta är i storleksordningen tio gånger högre än den förväntade humana dosnivån. Studien undersökte veckovis dosering av CAN04 i fyra veckor följt av en fyra veckors återhämtningsperiod. Utöver säkerhetsutvärderingen utfördes en histologisk undersökning vid slutet av studien. CAN04 tolererades väl och inga toxicitetsproblem rapporterades under behandling eller vid analys av möjliga patologiska förändringar. Den nya studien bekräftar således de mycket attraktiva säkerhetsegenskaperna hos CAN04 som tidigare har visats i toxicitetsstudier av mindre storlek.

I en andra studie undersöktes bindningen av CAN04 till humana vävnader från friska donatorer med användning av en fullständig FDA/EMA-vävnadspanel. Bindningen av CAN04 till normala humana vävnader visades generellt vara mycket låg och i enlighet med en tidigare icke-GLP-studie. Detta ger ytterligare stöd för Cantargias bedömning om att CAN04 kommer att vara förknippad med god säkerhet hos patienter.

"Vi är mycket nöjda med de tydliga resultaten från dessa studier, vilka bekräftar vår uppfattning om att CAN04 kan vara en mycket säker substans vid behandling av patienter med cancer", säger Göran Forsberg, VD för Cantargia. "Eftersom vi nu har alla delar redo, inklusive CAN04 producerad i enlighet med GMP-standard, kommer ansökan om att starta fas I/IIa-studien lämnas in så snabbt som möjligt, med målet att starta den kliniska prövningen i juni 2017".

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar