Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende solida tumörer

I den pågående oppositionsprocess i det europeiska patentverket (”EPO”) mot Cantargia AB-s (”Cantargia”) patent avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, har EPO informerat bolaget om att den muntliga förhandlingen som skulle hållas 22 januari 2018 har ställts in. 

MAB Discovery GmbH lämnade i oktober 2016 in en opposition mot Cantargias Europeiska patent nr EP 2665749 B1 avseende antikroppsbehandling mot solida tumörer. Oppositionsprocesser är vanligt förekommande i högteknologisk industri och följer ett formellt regelverk. Efter EPO-s preliminära granskningsrapport, som gav stöd för att Cantargias metod för antikroppsbehandling av solida tumörer var en uppfinning, valde opponenten att inte deltaga i den muntliga förhandling som planerats till den 22 januari 2018. EPO har nu beslutat att ställa in förhandlingen och kommer att kommunicera ett formellt skriftligt beslut. Cantargias patentskydd i Europa för antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom, förväntas utifrån den lagstiftning och praxis som gäller därmed i huvudsak vara oförändrade.

”Oppositionsprocessen har inte gett några nya argument mot vårt godkända patent och vi avvaktar det slutgiltiga beskedet", säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018, kl. 16.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar