Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende hematologiska cancerformer

I den pågående oppositionsprocessen i det europeiska patentverket (”EPO”) mot Cantargia AB-s (”Cantargia”) patent avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i hematologiska cancerformer, har EPO informerat bolaget om att den muntliga förhandlingen som skulle hållas 8 februari 2018 har ställts in. 

Cantargia har två patentfamiljer rörande IL1RAP som ett mål för antikroppsbehandling av cancer. I juni 2016 inlämnades en opposition av tredje part mot Cantargias europeiska patent nr EP 2467403 avseende antikroppsbehandling mot målmolekylen IL1RAP på hematologiska cancerformer. Oppositionsprocesser är vanligt förekommande i högteknologisk industri och följer ett formellt regelverk. Efter EPO-s preliminära granskningsrapport, som gav stöd för att Cantargias metod för antikroppsbehandling av hematologiska cancerformer varpatenterbar, valde opponenten att inte deltaga i den muntliga förhandling som planerats till den 8 februari 2018. EPO har nu beslutat att ställa in förhandlingen och kommer att kommunicera ett formellt skriftligt beslut. Cantargias patentskydd i Europa för antikroppsbehandling mot IL1RAP i hematologiska cancerformer, såsom olika former av leukemi, förväntas utifrån den lagstiftning och praxis som gäller därmed i huvudsak vara oförändrade.

”I likhet med den parallella oppositionen mot vårt godkända patent inom solida tumörer, identifierades inte några nya argument mot vårt godkända patent i hematologiska cancerformer och vi avvaktar nu det slutgiltiga beskedet, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018, kl. 11.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar