Justering: Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2017

Med anledning av att bokslutskommunikén i PDF-format inte var bifogad dagens pressmeddelande, publiceras härmed pressmeddelandet på nytt.

Cantargia AB:s (”Cantargia”) bokslutskommuniké för år 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida  www.cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

I oktober offentliggjordes de första resultaten från den kliniska studien CANFOUR från de tre första patienterna i den första dosgruppen. Inga allvarliga biverkningar kunde dokumenteras och den första patienten, som behandlats vid tre tillfällen med antikroppen CAN04, hade därmed formellt genomgått säkerhetsutvärderingen i enlighet med det kliniska protokollet.

I oktober erhöll Cantargia formellt patentgodkännande i USA avseende antikroppen CAN04. Detta patent skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer i USA fram till år 2035.

I november beslutade och under december genomförde Cantargia en riktad nyemission och en företrädesemission om totalt 232 MSEK för expanderat kliniskt program kring CAN04. Cantargia har därmed finansiering för att expandera det kliniska utvecklingsprogrammet för CAN04 samt även accelerera utvecklingen av CANxx. Genom den riktade emissionen tillfördes Cantargia flera institutionella investerare som stärkt ägarbilden i bolaget.

I november beslutades även att Cantargia avser att ansöka om listning på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari 2018 fick Cantargia besked att det amerikanska patentverket USPTO utfärdat en så kallad Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan 15/196,795 inom patentfamiljen solida tumörer.

Det kinesiska patentverket utfärdade i januari ett formellt patentgodkännande avseende Cantargias ansökan kring IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi av flera typer av solida tumörer. Det godkända patentet har nummer ZL201280014136.7.

En tredje part lämnade under 2016 in opposition mot två av Cantargias patent i Europa. Det ena patentet rör IL1RAP som målmolekyl för behandling hematologisk cancer medan det andra patentet rör solida tumörer. Det europeiska patentverket beslutade i januari att båda patenten kvarstår i oförändrat skick.

Cantargias valberedning in för årsstämman 2018 är utsedd och består av Claus Andersson (Sunstone Life Science Ventures), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).

I februari 2018 fick Cantargia besked att det amerikanska patentverket USPTO utfärdat en så kallad Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan 15/242,242 i den hematologiska cancer-familjen.

Finansiell information

Hela året (2017-01-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK.
  •  Rörelseresultat, -60 009 (-47 557) KSEK.
  •  Årets resultat efter skatt, -60 253 (-47 490) KSEK.
  •  Resultat per aktie, före och efter utspädning -1,86 (-2,72) SEK.
  •  Soliditet, 90 (76) %.
  •  Likvida medel, 149 781 (25 904) KSEK.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK.
  •  Rörelseresultat, -14 412 (-17 217) KSEK.
  •  Resultatet efter skatt, -14 667 (-17 152) KSEK.
  •  Resultatet per aktie, före och efter utspädning -0,40 (-0,82) SEK.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, kl. 08.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar