Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Report this content

Cantargia AB (publ) meddelar härmed att valberedning inför årsstämman 2022 utsetts och består av Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Mikael Wiberg, (Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt) och Magnus Persson (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2021.

Valberedningen representerar per den 30 september 2021 tillsammans 25,6 procent av aktierna i Cantargia. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.