Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.


Anmälan

En aktieägare som önskar delta vid stämman ska

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2017,
 •  dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 21 juni 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 20 juni 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 8. Beslut om styrelsearvode.
 9. Val av styrelse och styrelseordförande.
 10. Stämmans avslutande.


Förslag till styrelse samt styrelsearvode (punkt 7, 8 och 9)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås Gestur Gestsson, Mikael Noaksson samt David Pohanka. Gestur Gestsson föreslås till styrelsens ordförande.

Det föreslås att inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöterna.


Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4 808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bromma, juni 2017
Caperio Holding AB (publ)

StyrelsenNon-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 27 June 2017 at 14.00 CET at Gårdsfogdevägen 7, Bromma, Sweden is available on www.caperio.se.


För mer information:

Tomas Wanselius, CEO
                              
Tel: 08-562 175 00                             
tomas.wanselius@caperio.se 

Taggar:

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Media

Media