Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 juli 2017,
  •  dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 juli 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd den 28 juli 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Val av styrelse.
  8. Stämmans avslutande.


Förslag till styrelse (punkt 7)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att Ola Maalsnes väljs till styrelseledamot istället för David Pohanka.


Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4 808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________

Bromma, juli 2017
Caperio Holding AB (publ)

Styrelsen


Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 3 August 2017 at 14.00 CET at Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden is available on www.caperio.se.

För mer information:

Tomas Wanselius, CEO                              
Tel: 08-562 175 00                             
tomas.wanselius@caperio.se 

Taggar:

Media

Media