Finansiell information september 2012- maj 2013

* Periodens resultat 4 627 tkr
* Eget kapital 11 224 tkr
* Soliditet 48,9%

Capillum investerar i ”The 3D Classroom” där marknadspotentialen enbart i Sverige bedöms till minst 150 MSEK.
Capillum Holding AB,”Capillum”, uppvisar en fortsatt stark resultatutveckling.
I memorandum som upprättades i november 2012 offentliggjordes en resultatprognos för innevarande räkenskapsår, september 2012– augusti 2013, till 1 068 tkr.
Resultat för september 2012 – maj 2013 uppgick till 4 627 tkr vilket innebär att Capillum efter 9 månader, med god marginal, överträffat prognosen för helåret. Främst är det tecknade finansieringsavtal men även viss avyttring av aktier i Cefour Wine and Beverage Partihandel AB, ”Cefour”, som genererar de goda vinsterna.
Med anledning av att Bolaget under förra räkenskapsåret 2011/2012 inte haft någon egentlig verksamhet är det inte relevant att lämna jämförelsesiffror avseende resultat.

Bolagets verksamhet
Capillum bedrev tidigare verksamhet inom miljöteknik. Capillum beviljades 2010 företagsrekonstruktion och i och med fastställd rekonstruktion tog nuvarande styrelse över ansvaret för Capillum. Som en effekt av tidigare verksamhet har Capillum idag ett betydande underskottsavdrag. Under våren 2012 började nuvarande verksamhetsinriktning att formas. Sedan sommaren 2012 har Capillum utvecklat en affärsmodell där bryggfinansiering utgör en central roll. Affärsmodellen bygger vidare på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning. Capillum har i två bolag, Cefour och Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, omvandlat brygglån till ägarkapital då styrelsen i Capillum gjort bedömningen att ett ägande i respektive bolag bedöms ge en betydligt högre avkastning än vad givna brygglån ger.
Utöver bryggfinansiering kan Capillum sätta ihop flera produkter till en total finansieringslösning vilket har medfört ett antal för Capillum mycket lönsamma finansieringsavtal.

Finansiell information september 2012 - maj 2013 (9 månader)
Resultat 4 627 tkr
Capillums eget kapital uppgick per 2013-05-31 till 11 224 tkr.
Balansomslutningen uppgick till 22 970 tkr. Detta innebär en soliditet om 48,9%.
Eget kapital per 2012-08-31 uppgick till 2 826 tkr.
Capillum är i sin helhet finansierad av aktieägare. Bolaget har inga lån hos andra kreditgivare.

Händelser under perioden

Cefour:
Capillum har under perioden tecknat 84 500 000 aktier Cefour, ett bolag som är listat på Aktietorget. Capillums genomsnittliga anskaffningspris uppgår till drygt 6 öre /aktie. Capillums ägarandel i Cefour uppgick per 2013-05-31 till 12,9 % av röster samt 15,4 % av kapital.
Capillum har sedan tidigare informerat om att Bolaget avser att inneha cirka 11 % av röster i Cefour som ett långsiktigt innehav. Ett innehav som uppgår till minst 10 % av röster samt att ägandet överstiger 1 år medför att reavinster ej är föremål för beskattning.

Sensavis:
Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering inom skola, medicin och näringsliv. Sensavis och dess dotterbolag Wizzcom är nu inne i en mycket intressant och expansiv period och marknadspotentialen för deras produkter bedöms som stor. Sensavis huvudprodukt, ”The 3D Classroom” bedöms ha betydande potential där enbart den svenska marknaden beräknas uppgå till mer än 150 MSEK.
Sensavis har under perioden mars-maj erhållit bryggfinansiering från Capillum vilket nu omvandlat till ägarkapital. Capillum innehar cirka 12 % av rösterna och kapitalet i Sensavis.

För mer information om Sensavis, se pressmeddelanden på www.capillum.se

Innehaven i Cefour och Sensavis har ett sammantaget bokfört värde om cirka 10 MSEK. Styrelsen i Capillum bedömer att det finns betydande övervärden i dessa innehav.

Förhandlingar med Maxpeak AB (publ)
Styrelsen för Maxpeak AB, ”Maxpeak”, har tecknat att avsiktsförklaring med ägarna av A-aktier i Capillum Avsiktsförklaringen innebär att Maxpeak AB kommer att rikta en emission om att förärva A-aktieägarnas samtliga aktier, alltså både A- och B-aktier. Efter genomförd transaktion kommer Maxpeak att äga cirka 66 procent av kapitalet och cirka 75 procent av rösterna.

Transaktionen kommer att äga rum första veckan i september och orsaken till detta är att det finns betydande skattemässiga underskottsavdrag i Capillum och dess dotterbolag och som kan utnyttjas vid Capillums årsbokslut per 2013-08-31.

I september avser Maxpeak också att rikta en emission till övriga aktieägare i Capillum med förhoppningen att Capillum skall bli ett helägt dotterbolag till Maxpeak. Denna emission kommer att göras på samma villkor som den nu träffade överenskommelsen

Kopparberg 2013-06-03

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39

Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.
Capillum är även en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour,
www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret. Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Dokument & länkar