Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 2001-11-30 · Resultat före goodwillavskrivningar uppgick till -17,9 MSEK (25,2). I perioden har nedskrivning av goodwill med 110 MSEK beslutats varför resultat efter skatt uppgick till -144,6 MSEK (19,8). · Fortsatt låg försäljning inom Affärsområde Rådgivning under kvartal 3 - 26% jämfört med förväntad. Stabil resultatutveckling inom Affärsområde Kapitalförvaltning. · Ett positivt resultat för kvartal 4 gör att resultat före goodwill-avskrivningar och finansiella poster för 2001 förväntas bli ca. - 12-14 MSEK. Resultat efter skatt förväntas bli i nivå med resultat per den 30 september. · Prognosen för 2002 är ett resultat före goodwillavskrivninger och finansiella poster på 25-30 MSEK. Resultat efter skatt förväntas bli ca 10 MSEK. Kommentar av Capinordics koncernchef Ole Nielsen: En summering av årets första 9 månader leder fram till en övergripande förklaring; för låg försäljning. I förhållande till den ursprungliga försäljningsbudgeten ligger vår försäljningsprognos för 2001 nu på ca 50 % av denna. Anledningarna till detta är flera. Dels naturligtvis svåra marknadsförhållanden, vilka är väl kända och drabbat alla med vår verk samhetsinriktning. Vi har med facit i hand dessutom haft dålig "timing"då det gäller ett flertal icke försäljningsrelaterade processer såsom; förvärvet av IFA Group Oy, sekundärnoteringsprocessen över 9 månader och stora organisationsförändringar med bl a två VD-byten i dotterbolag. Detta i kombination med en del interna misstag i form av bland annat ett mindre bra lönesystem för våra rådgivare i en nedåtgående marknad och sen produktanpassning till rådande marknad. Vi har nu lärt oss av misstagen och har, som tidigare meddelats, under det gångna kvartalet vidtagit ett antal åtgärder för att så snabbt som möjligt ställa om till en starkare organisation kopplad till dagens och morgondagens marknadsförutsättningar. Där är vi nu, utan att ha tappat fokus från de övergripande, finansiella och strategiska målen för Capinordics verksamhet. Vi har lagt en prognos för 2002 vars grundförutsättningar är konservativa: Ingen förbättring på aktiemarknaderna nästa år, minimal marknadsföring utöver ren kundrekrytering och samma antal rådgivare i försäljningsorganisationen som i dagsläget. På grundval av detta i kombination med vidtagna kostnadsbesparingar och försäljningsbefrämjande åtgärder kommer ändå en betydande resultatvändning till stånd under nästa år. Resultat Koncernens intäkter genereras dels genom förvaltningsavgifter på det förvaltade kapitalet och dels genom provisionsintäkter på de finansiella produkter som bolaget förmedlar till sina kunder via personlig rådgivning. De förväntningar som förutsatts på en stabilisering av de globala aktiemarknaderna under de första 3 kvartalen har inte infriats. En fortsatt avvaktande och osäker hållning i kundernas sparbeteende finns kvar, inte minst efter de tragiska händelserna den 11 september. De nedskärningar, som tidigare meddelats, av personal som skett till följd av nödvändiga marknadsanpassningar har även minskat det totala antalet rådgivare under perioden resulterande i minskad försäljning. För Affärsområde Kapitalförvaltning innebar detta mindre förvaltningsintäkter till följd av minskat värde på det förvaltade kapitalet och för Affärsområde Rådgivning betydligt mindre provisionsintäkter än förväntat under perioden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00630/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00630/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5,5 miljarder SEK och ca 85 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 28 orter i Sverige, Finland och Danmark.

Dokument & länkar