Årsstämma i Capio AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 15.00 i Chalmers Kårhus, Palmstedtsalen, med adress Chalmersplatsen i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 14.00. Kaffe serveras före stämman.

 1. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.capio.com, senast torsdagen den 26 april 2018.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.capio.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 26 april 2018, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

 1. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning 

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse av verkställande direktören.
 8. Redogörelse för styrelsens samt styrelseutskottens arbete.
 9. Framläggande av
  a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017,
  b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, samt
  c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver.
 10. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2017,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av revisorer.
 15. Förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
 16. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Den inför årsstämman 2018 utsedda valberedningen bestående av ordförande Mikael Moll (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Jan Särlvik (Nordea Funds) och styrelsens ordförande Michael Wolf har föreslagit att Michael Wolf ska väljas till ordförande för årsstämman 2018.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,95 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 7 maj 2018. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2018.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvoden
(punkterna 11-14)

Valberedningen har föreslagit följande:

-         Antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter. 
-         Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 1 122 000 (1 100 000) kronor och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 408 000 (400 000) kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisions- och finansutskottet erhålla 150 000 (150 000) kronor och ledamot i revisions- och finansutskottet 50 000 (50 000) kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 50 000 (50 000) kronor och ledamot i ersättningsutskottet 50 000 (50 000) kronor samt ordföranden för medicinska kvalitetskommittén 150 000 (150 000) kronor och ledamot i medicinska kvalitetskommittén 75 000 (75 000) kronor. En ytterligare ersättning om 20 000 (20 000) kronor per fysiskt styrelsemöte för restid ska utgå till Pascale Richetta och Michael Flemming. 
-         Omval av styrelseledamöterna Michael Wolf, Michael Flemming, Gunnar Németh, Hans Ramel, Pascale Richetta, Joakim Rubin, Gunilla Rudebjer och Birgitta Stymne Göransson. 
-         Omval av Michael Wolf som styrelsens ordförande.

Valberedningen har i enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Mikael Sjölander kommer utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 2018 (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om riktlinjer för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen för Capio. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och förändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön (baslön), eventuell rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Årlig rörlig lön för den verkställande direktören och för andra ledande befattningshavare ska maximalt kunna uppgå till 60 procent av den årliga fasta bruttolönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för Capio-aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter. I syfte att etablera långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen föreslå bolagsstämman att besluta om långsiktiga incitamentsprogram. Programdeltagarna ska nomineras efter bl.a. kompetens och prestation. Utfallet ska vara beroende av hur vissa förutbestämda prestationskrav uppfylls. Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang i Capio, att ge deltagarna möjlighet att ta del av Capios långsiktiga framgång och värdeskapande liksom att skapa möjligheter att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det bör dock noteras att emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutas av bolagsstämman enligt de s.k. Leolags-bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen inte omfattas av dessa riktlinjer. Vid uppsägning bör gälla en uppsägningstid som inte överstiger 12 månader. Avgångsvederlag, vilket endast ska utgå om uppsägningen initieras av bolaget, bör maximalt uppgå till 12 månader och då med avdrag för andra eventuella inkomster under perioden. Följaktligen bör den kombinerade uppsägningstiden och tiden under vilken avgångsvederlag erhålls totalt inte överskrida 24 månader. Pensionsförmåner bör om möjligt vara avgiftsbestämda men kan vara förmånsbestämda, eller en kombination därav och ge koncernledningsmedlemmen rätt att erhålla pension från tidigast 65 års ålder om inte annat följer av lokala regler. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer av lokala regler. Frågor om ersättning till verkställande direktören ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Frågor om ersättning till sådana ledande befattningshavare som direktrapporterar till verkställande direktören ska beredas av ersättningsutskottet och kan också beslutas av ersättningsutskottet. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

 1. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET  

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 141 159 661.

 1. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, liksom revisorns yttrande huruvida riktlinjerna följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 10 b) kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med torsdagen den 12 april 2018. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.capio.com och på årsstämman.

 1. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Capio AB, ”Årsstämma 2018”, Box 1064, 405 22 Göteborg, eller per e-post till agm@capio.com.

Göteborg i mars 2018

CAPIO AB (publ)
Styrelsen 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Dokument & länkar