Capio Geriatrik uppmäter lägre förekomst av trycksår

Vid en extra punktprevalensmätning i maj 2013, uppmätte Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus i Stockholm en minskning i förekomsten av patienter med trycksår, från 37 procent till 21 procent. 14 procent av dessa patienter hade trycksår före inskrivning på kliniken, se bifogade diagram. Detta är den lägsta uppmätta andelen patienter med trycksår vid kliniken sedan mätningarna började enligt SKL’s protokoll 2011 och bekräftar trenden i det förbättringsarbete som pågår vid Capio Geriatrik.

Sedan hösten 2011 har Capio Geriatrik, i samarbete med SKL, två gånger per år genomfört punktprevalensmätningar av trycksår. Mätningen våren 2013 indikerade en ökning av antalet bedömda patienter med trycksår, vilket Capio informerade om den 15 april 2013. Av Capios 134 patienter som medverkade i studien registrerades totalt 59 trycksår hos 49 av patienterna vilket motsvarar 37 procent. Huvuddelen av dessa trycksår, 68 procent, uppstod dock före patienterna skrevs in på Capio Geriatrik, vilket framgår av det bifogade diagrammet.

Då resultaten blev kända för Capio i april, startades ett fokusprojekt med syftet att förstärka de pågående åtgärderna för att minska andelen patienter med trycksår vid kliniken. Projektet syftar till att stärka kunskapen och medvetenhet om trycksår, uppkomst, behandling och konsekvenser för patienten och vården som helhet.

Målsättningen är att under andra halvåret 2014 skall Capio Geriatrik halvera förekomsten av trycksår uppkomna på kliniken, jämfört med mätningen våren 2013. Det innebär att andelen patienter med trycksår uppkomna vid kliniken skall minska till 5 procent.

Ambitionen är vidare att halvera den totala förekomsten av trycksår vid kliniken jämfört med mätningen våren 2013. För att nå detta så krävs att kliniken når sitt eget mål samt att andelen patienter med trycksår som kommer från andra vårdgivare är högst 14 procent. Detta senare mål är dock i hög grad beroende på samarbete med vårdgrannar och deras egna ambitioner och insatser.

Projektet, som leds av Capio Geriatrik, har också externt expertstöd från senior professor Christina Lindholm, internationell auktoritet inom sårbehandling.

”Jag tycker att Capio Geriatrik tar situationen på stort allvar och har goda förutsättningar att nå de högt uppställda målen för trycksårsbedömning och behandling, säger Christina Lindholm. Jag noterar också att kliniken redan har välutvecklade rutiner och en bred kunskap inom trycksår vilket i grunden borgar för en hög kvalitet i vården vid Capio Geriatrik”, säger Christina Lindholm.

Arbetet med att minska förekomsten av trycksår fortsätter nu med utbildningsinsatser och metodutveckling som skall kvalitetsäkra riskbedömningar, hudbedömningar och behandlingsinsatser vid inskrivning av patienter och under vårdtiden. Därtill skall kommande mätningar kvalitetssäkras med avseende på metod och systematik i genomförandet. Eftersom huvuddelen av registrerade trycksår vid Capio Geriatrik uppstår utanför kliniken, sker samtidigt ett förstärkt och utökat samarbete med vårdgrannar i syfte att minska uppkomsten av trycksår hos patienter som senare kommer till Capio Geriatrik.

”Vårt ökade fokus på identifiering och behandling av trycksår har gett omedelbara resultat och den senaste mätningen, som är den andra av totalt tre extra mätningar, visar att vi är på rätt väg”, säger Rolf Lamborn, Verksamhetschef vid Capio Geriatrik.

Capio kommer att offentliggöra de fortsatta resultaten av förbättringsarbetet och utfallet av kommande mätningar, såväl de extra mätningar som nu genomförs, som de ordinarie SKL-mätningarna av trycksår.

För information, vänligen kontakta:
Rolf Lamborn, Verksamhetschef, Capio Geriatrik
Telefon: 070-484 54 28
E-post: rolf.lamborn@capio.se

Dag Salaj, Chefläkare - Läkarchef, Capio Geriatrik
Telefon: 070-089 13 56
E-post: dag.salaj@capio.se

Om Capio
Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på drygt 10 miljarder SEK och över 11 000 medarbetare vid vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.

Taggar: