Capios kommentar till revisionen av psykiatrin i Stockholm

Stockholms Läns Landsting (SLL) genomförde våren 2017 en verksamhetsrevision av samtliga offentliga och privata enheter för vuxenpsykiatri i Stockholm, alla enheter erhöll påpekanden.  Capios enheter för vuxenpsykiatri i sydöstra Stockholm, Hjärnhälsan, erhöll några påpekanden, bland annat om registrering i journalsystem. Med anledning av uppgifter i Svenska Dagbladet idag den 4 oktober 2017, vill Capio lämna följande kommentar.

Alla patienter har en tydlig plan för vården vid Capio Hjärnhälsan - samtliga patienter vid Capio Hjärnhälsan har haft en ”behandlingsplan” vilket är ett annat sätt att benämna och registrera patientens vårdplanering. De påpekanden som framkommit vid verksamhetsrevisionen har sin grund i att dessa behandlingsplaner inte registrerats under begreppet vårdplanering i journalsystemet. Således har inga patienter saknat en tydlig planering för sin behandling.

Patientsäkerheten är hög vid Capio Hjärnhälsan – det har inte uppkommit eller rapporterats några vårdsskador som är relaterade till de påpekanden som framkommit av revisionen. Capio Hjärnhälsan har strukturerade och evidensbaserade vårdprogram som följs noggrant. Granskningen visar också att Capios arbete med suicidnära patienter håller god kvalitet och har ett bra säkerhetstänk. Patientnöjdheten är hög - 80% av patienterna känner sig delaktiga i sin vård, en lika stor andel känner förtroende för vårdpersonalen vid Hjärnhälsan och 83% av patienterna känner sig trygga och säkra med vården.

Capio Hjärnhälsan utnyttjar inte ersättningssystemet – Capio har inte fuskat eller systematiskt utnyttjat det ”poängssystem” som ligger till grund för ersättningen av vården vid Capio Hjärnhälsan. Det finns inte heller några sådana misstankar från SLL. Frågan om en eventuell återbetalning hänger samman med tolkningen, från såväl SLL som Capio avseende hur olika åtgärder skall registreras.

Capio välkomnar den genomförda revisionen. Tillsammans med SLL ser Capio detta som ett led i avtalsutvecklingen och en process för både beställare (SLL) och utförare att bli tydligare i fråga om avtalstolkning, ersättning och registreringar i journalsystem.

Samtliga påpekanden i revisionen har justerats av Capio sedan i maj 2017, vilket SLL har full kännedom om. Capio fortsätter i samråd med SLL att utveckla och förbättra rutiner för registrering och dokumentation för vården vid Capio Hjärnhälsan.

För information:

Maria Bejhem, Verksamhetschef Capio Hjärnhälsan AB
Telefon: 0732-01 87 60

Henrik Brehmer, Kommunikationsdirektör Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar