Capio Niomånadersrapport 2002

Report this content

CAPIO RAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 * Nettoomsättningen för hela perioden ökade med 51 % och uppgick till 5 431 MSEK (3 600). Den organiska tillväxten uppgick till 15 % (12) i lokal valuta. * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 386 MSEK (244), motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 % (6,8). * Resultatet före skatt exklusive jämförelsestörande poster för tredje kvartalet uppgick till 33 MSEK (24) en ökning med 37 % jämfört med tredje kvartalet föregående år. * Vinst per aktie efter utspädning har ökat med 65 % till 1,91 SEK (1,16). Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster och engångsposter i skatter ökade med 55 % till 1,52 SEK (0,98). * Entré på den franska sjukvårdsmarknaden genom förvärv av Clininvest - Frankrikes näst största privata sjukhusgrupp. * Förvärvet av Scandinavian Heart Center i Göteborg innebär starten på en bredare satsning på hjärtkirurgi. INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS Tisdagen den 22 oktober presenterar Capio sin niomånadersrapport januari- september 2002. I anslutning till detta arrangerar vi en telefonkonferens på engelska kl 14:00 CET, 13:00 GMT. Konferensen inkluderar en presentation av VD Per Båtelson och Ekonomi- och finansdirektör Staffan Carlson. Några OH-bilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.se Inbjudan riktas till journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. För att koppla upp till konferensen ring +44 (0)20 8240 8247 strax innan konferensen börjar och ange "Capio". En inspelning av konferensen finns att lyssna på direkt efter avslutat möte, till och med den 28 oktober. Vänligen ring +44 (0)20 8288 4459 och ange 444722 Januari-september 2002 Capiokoncernen Capio har haft en fortsatt mycket stark tillväxt och den organiska tillväxten uppgick till 15 procent (12), i lokal valuta. Tredje kvartalet är, liksom tidigare, ett resultatmässigt svagt kvartal. Säsongsvariationer påverkar även den brittiska verksamheten om än i mindre utsträckning än i de nordiska enheterna. Nettoomsättningen för koncernen ökade med 51 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 431 MSEK (3 600). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 386 MSEK (244), inklusive jämförelsestörande poster om 7 MSEK (16). Koncernens rörelsemarginal uppgick till 7,1 procent (6,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 211 MSEK (124). Nedläggningskostnader om 9,6 MSEK har tagits i tredje kvartalet, dessa redovisas i jämförelsestörande poster. Effekten av åtgärderna beräknas till 16 MSEK årligen med start från 2003. Alecta har beslutat att frysa utbetalningen av företagsanknutna medel. Beslutet kan som mest påverka Capios fordran på Alecta med 16 MSEK. Capio har beslutat att genomföra ett projekt för att samordna inköp och betalningsrutiner i koncernen. Projektet beräknas pågå under flera år och syftar till att reducera antalet underleverantörer samt minska administrations- och inköpskostnader. Genom förvärvet av Frankrikes näst största privata vårdgivare, Clininvest, tar Capio ännu ett steg framåt för att bli den ledande privata sjukvårdsleverantören på den europeiska marknaden. Den franska sjukvårdsmarknaden är efter den tyska störst i Europa. Den franska verksamheten kommer att utgöra ett eget affärsområde, Capio Sjukvård Frankrike, och kommer från och med november att ingå i verksamhetsområdet Hälso- och Sjukvårdstjänster. Clininvest under namnändring till Capio Santé består av 16 sjukhus. Verksamheten har specialistkompetens framförallt inom kirurgi men också inom psykiatri, medicin, rehabilitering, kemoterapi och dialys. Clininvest omsätter ca 1 300 MSEK på årsbasis. En plan för omstrukturering och effektivisering av verksamheten är framtagen. Hälso- och Sjukvårdstjänster Nettoomsättningen uppgick till 4 332 MSEK (2 848), en organisk tillväxt om 14 procent, i lokal valuta. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 309 MSEK (161) med en rörelsemarginal om 7,1 procent (5,7). Den nordiska sjukvårdsverksamheten utvecklas fortsatt väl. Efterfrågan på den svenska marknaden är stark. Den införda vårdgarantin har resulterat i en större patientrörlighet och ökade intäkter i flera av Capios enheter. Capios Arbetshälsovård har omorganiserats och tagits bort som eget affärsområde. Previa i Sverige och Norge ingår numera i Nordenverksamheten medan Previa i England hör till Sjukvård Storbritannien. Previaenheternas operativa verksamhet förändras inte. Sämre konjunkturer och brist inom vissa specialistgrupper, framförallt företagsläkare, har haft en fortsatt negativ resultatpåverkan de senaste kvartalen. I september förvärvades Scandinavian Heart Center i Göteborg. Detta är ett led i att utveckla hjärtkirurgi till ett spjutspetsområde inom Capio. Bolaget omsätter ca 65 MSEK per år och har vårdavtal om att utföra 550 hjärtoperationer per år. En systerenhet finns redan idag på Yorkshire Clinic i Storbritannien. Ombyggnaden av akutmottagningen på S:t Görans Sjukhus pågår och beräknas var klar till årsskiftet. Detta kommer att förkorta väntetiderna, förbättra miljön och öka kapaciteten för att kunna ta emot den ständigt ökande volymen av patienter som söker akutvård. Sjukhuset driver sedan januari geriatrikverksamhet i Stockholm. Lundby Sjukhus tecknade i våras ett avtal om utökad dialysverksamhet. Under hösten kommer patienterna att successivt överföras från andra enheter och detta innebär att Lundby Sjukhus kommer att driva en av Sveriges största dialysenheter. Volvat Medisinske Senter har under året tecknat avtal med fyra av de fem nya Helseföretagen i Norge. Den brittiska sjukvårdverksamheten har haft en fortsatt god utveckling och har klarat att möta de hyreshöjningar, ca 10 MSEK för kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, som blev resultatet av avyttringen av de brittiska fastigheterna. Diskussioner kring ett fördjupat samarbete mellan Capio och NHS, National Health Services, pågår och har lett till flera mindre vårdavtal. Hälso- och Sjukvårdstjänster har för närvarande en omsättningstakt på ca 7 300 MSEK på årsbasis inklusive den franska verksamheten. Diagnostiktjänster Nettoomsättningen för Diagnostiktjänster uppgick till 723 MSEK (650). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 27 MSEK (28). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent, i lokal valuta. Den danska laboratorieverksamheten har haft en fortsatt svag utveckling. Åtgärdsplan har upprättats och omstrukturering har inletts under tredje kvartalet. Ytterligare aktiviteter kommer att beslutas och vara genomförda före årets slut. Globen Röntgens patientflöde har fortsatt att öka men når ännu inte tillfredsställande volym, enheten har positivt kassaflöde. Ersättningsnivåerna för radiologi i Norge har Hälsodepartementet oväntat och med kort varsel beslutat att sänka med 13 procent per den 8 oktober. Detta kommer att leda till en försämrad lönsamhet för Capio Diagnostik i Norge i kommande kvartal. Då sänkningen också drabbar de offentliga producenterna kommer Capio att tillsammans med dessa verka för förhandling och påverkan av myndigheter, i syfte att åstadkomma bättre ersättningsnivåer nästa år. Förberedelser för start av Capio Diagnostik i Storbritannien pågår. Utrustning är under installation för att kunna starta i januari 2003. Första steget blir att ta hand om de volymer som idag läggs ut externt av Capio Sjukvård Storbritannien. Nya projekt i Storbritannien och åtgärder i Danmark bedöms ge positiva resultateffekter under 2003. Capio Diagnostik har fortsatt starkt fokus på lönsamhetsutveckling. Diagnostiktjänster har för närvarande en omsättningstakt på ca 1 000 MSEK på årsbasis. Äldrevårdstjänster Äldrevårdsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 500 MSEK (208). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 1,3 MSEK (13,4). En stor del av resultatet föregående år är hänförbart till de numera avyttrade äldrevårdsfastigheterna. Efterfrågan är stor men ledningen prioriterar fokus på lönsamhetsutveckling och bemanningssituation. Den organiska tillväxten var 47 procent, i lokal valuta. Svårigheter med rekrytering av utbildad personal har medfört att en sjuksköterskepool har startas i Stockholm. Äldrevårdstjänster har för närvarande en omsättningstakt på ca 800 MSEK på årsbasis. Finansiell ställning Capiokoncernens finansiella ställning förändrades betydligt vid avyttringen av de brittiska sjukhusfastigheterna i juni. I samband med försäljningen återbetalades lån på ca 3 200 MSEK. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick koncernens räntebärande nettotillgångar till 335 MSEK. Likvida medel uppgick till 392 MSEK. Finansnettot för kvartalet uppgick till 6,7 MSEK vilket är en förbättring mot tredje kvartalet föregående år med 56 MSEK. Koncernens ansvarsförbindelser och panter uppgår till 388 MSEK. Vid årsskiftet var motsvarande belopp 5 647 MSEK. Soliditeten uppgick per 30 september till 56 procent. Capiokoncernen kommer under fjärde kvartalet ha en extern finansiering om ca 700 MSEK hänförlig till förvärvet av Clininvest. Investeringar Koncernen har under året investerat 243 MSEK varav 86 MSEK gäller expansionsinvesteringar. Totalt har 63 MSEK investerats i fastigheterna i Storbritannien, i allt väsentligt innan försäljningen. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster uppgick till 6,8 MSEK för niomånadersperioden. Av dessa är 24,1 MSEK hänförliga till en realisationsvinst vid fastighets-försäljning i Storbritannien. Nedskrivning av verksamhetssystem uppgick till -7,7 MSEK och -9,6 MSEK avser nedläggning av verksamheter. Periodens skattekostnad Koncernens skattekostnad har påverkats av större förändringar i uppskjutna skatter. Främst är detta hänförligt till försäljningen av fastigheter. Dessa förändringar i uppskjutna skatter har minskat periodens skattekostnad med 26 MSEK. Skatteeffekten på jämförelsestörande poster beräknas till -2 MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 8 811 (7 339). Medelantal anställda under perioden uppgick till 8 436 personer (5 917). Moderbolagets omsättning och resultat Omsättningen i moderbolaget, Capio AB, uppgick till 4 MSEK (15) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -50 MSEK (-49). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 39 MSEK (113). Moderbolagets investeringar uppgick till 2 MSEK (1). Per Båtelson VD och koncernchef Göteborg den 22 oktober 2002 Capio AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar