Capio Rapport Januari-juni 2002

Report this content

[ C A P I O H A L V Å R S R A P P O R T ] JANUARI - JUNI 2002 Kärnverksamheten utvecklas starkt · Nettoomsättningen ökade med 70% och uppgick till 3 714 MSEK (2 186). Den organiska tillväxten uppgick till 15% i lokal valuta. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 342 MSEK (149), motsvarande en rörelsemarginal på 9,2 % (6,8). · Resultatet efter finansiella poster ökade med 82 % och uppgick till 186 MSEK (102). · Vinst per aktie har ökat med 59 % till 1,78 SEK (1,12). En skatteintäkt av engångskaraktär har påverkat periodens resultat med 0,32 SEK per aktie. · Capios kärnverksamhet, Sjukvård i Norden och i Storbritannien, har haft en mycket stark resultatutveckling och tillväxt. · Sjukhusfastigheterna i Storbritannien avyttrades i juni. Capio har en 20 % ägarandel i fastighetsbolaget. INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS Torsdagen den 15 augusti presenterar Capio sin halvårsrapport januari- juni 2002. I anslutning till detta arrangerar vi en telefonkonferens på engelska kl 14:00 CET, 13:00 GMT. Konferensen inkluderar en presentation av VD Per Båtelson och Ekonomi- och finansdirektör Staffan Carlson. Några OH-bilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.se Inbjudan riktas till journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. För att koppla upp till konferensen ring +44 (0)20 8401 1043 strax innan konferensen börjar och ange "Capio". En inspelning av konferensen finns att lyssna på direkt efter avslutat möte, till och med den 21 augusti. Vänligen ring +44 (0)20 8288 4459 och ange 670852. Januari-juni 2002 Capiokoncernen Capio har haft en mycket stark tillväxt jämfört med föregående år främst till följd av förvärvet av den brittiska sjukvårdskoncernen Community Hospitals Group, namnändrat till Capio Healthcare UK, i juni 2001. Capiokoncernens organiska tillväxt har haft en fortsatt stark utveckling och uppgick till 15 procent, i lokal valuta. Nettoomsättningen för koncernen ökade med 70 procent jämfört med första halvåret föregående år och uppgick till 3 714 MSEK (2 186). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 342 MSEK (149), inklusive jämförelsestörande poster om 15 MSEK (19). Koncernens rörelsemarginal uppgick till 9,2 procent (6,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 186 MSEK (102). Det brittiska fastighetsinnehavet avyttrades 12 juni och Capio har tecknat 30-åriga hyresavtal avseende fortsatt verksamhet i fastigheterna. Försäljningen frigör kapital som ökar möjligheten att fortsätta expandera. Capios ägande, om 20 procent i fastighetsbolaget, ger ett tillfredsställande framtida inflytande över sjukhusfastigheterna. Capios Forskningsstiftelse har delat ut en miljon kronor till patientnära tvärprofessionell forskning rörande epilepsi, förlossningsskador, äldrevård och barnsjukvård. I enlighet med vad som meddelades i juli pågår för närvarande analys och förhandling om ett förvärv av en fransk sjukhusgrupp. Hälso- och Sjukvårdstjänster Nettoomsättningen uppgick till 2 985 MSEK (1 674). Ökningen om 78 procent jämfört med föregående år är en följd av förvärvet av Capio Healthcare UK under juni förra året. Den organiska tillväxten uppgick under perioden till 15 procent, i lokal valuta. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 250,9 MSEK (102,9) med en rörelsemarginal om 8,4 procent (6,1). Den nordiska sjukvårdsverksamheten utvecklas väl. Efterfrågan på den svenska marknaden är fortsatt stark. Den införda vårdgarantin har resulterat i en större patientrörlighet och ökade intäkter i flera av Capios enheter. Lundby Sjukhus har tecknat avtal om utökad dialysverksamhet och har nu en av landets största dialysenheter. Ombyggnad av akutmottagningen på S:t Görans Sjukhus har påbörjats och beräknas vara klar till årsskiftet. Ombygganden ska skapa ett bättre flöde och kapacitet att ta emot de ökande volymerna av akuta patienter. Löwet Geriatrik i Stockholm drivs sedan årsskiftet av S:t Göran. Linköping Medical Center, som tidigare i år tecknade avtal om vård för norska patienter, har under andra kvartalet tecknat avtal med danska Landstingsförbundet om att delta i deras vårdkökortningsprogram. Volvat Medicinske Center har tecknat avtal med fyra av de fem nya Hälsoföretagen i Norge. Avtalen gäller från 2002 och ersätter tidigare avtal. Det är ett viktigt steg för den fortsatta volymutvecklingen för Volvat. Den brittiska sjukvårdverksamheten har haft en fortsatt god utveckling. Tidigare beslutade expansionsinvesteringar är nu färdigställda på Rivers Hospital och på Euxton Hall Hospital och pågår enligt plan på Ashtead Hospital. Diskussioner kring ett fördjupat samarbete mellan Capio och NHS pågår. NHS, National Health Services, har i uppdrag att upphandla privatproducerad vård för att kunna möta det offentliga behovet. Upphandlingen skall ske både inom och utanför Storbritannien. Efterfrågan på arbetshälsovård på den svenska marknaden är fortsatt god. Previa har under första halvåret tecknat flera större kontrakt både i Sverige och i Storbritannien. Lönsamheten i vissa av de svenska enheterna är dock inte tillfredsställande. Hälso- och Sjukvårdstjänster har för närvarande en omsättningstakt på ca 5 600 MSEK på årsbasis. Diagnostiktjänster Nettoomsättningen för Diagnostiktjänster uppgick till 497 MSEK (448). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 22,2 MSEK (28,4). Den organiska tillväxten uppgick till 8,4 procent, i lokal valuta. Under januari slogs områdena laboratoriemedicin och radiologi samman till Capio Diagnostik och enheterna byter nu successivt namn till Capio Diagnostik. Capio har ingått ett långsiktigt avtal med Siemens Medical Solutions om ett fördjupat samarbete inom radiologi. Avtalet är femårigt och förväntas ge Capio Diagnostik väsentliga fördelar vid investeringar i utrustning för radiologi. Det från årsskiftet införda ersättningssystemet i Norge för radiologitjänster har påverkat resultatet positivt. Efterfrågan ökar i Norge och två nya röntgenenheter är under uppstart. Globen Röntgens patientflöde har ökat men når ännu inte tillfredsställande volym, enheten har positivt kassaflöde. S:t Göran Röntgen har fortsatta problem med att uppnå tillfredsställande produktivitet. Capio Diagnostik övertog i april driften av mammografiscreening och klinisk mammografi i Södra Älvsborg. Verksamheten bedrivs på sjukhusen i Borås, Skene och Alingsås. Orderingången på kliniska prövningar inom laboratoriemedicin var fortsatt svag och har resulterat i ett negativt resultat för den danska verksamheten. Mediscan, som förvärvades i februari, har under andra kvartalet en markant ökning av antalet privata röntgenpatienter. Mediscan är Capios första förvärv i Finland. Förberedelser för uppstart av Diagnostik i Storbritannien pågår. Beställning av utrustning är gjord för att kunna starta i januari 2003. Första steget blir att ta hand om de volymer som idag läggs ut externt av Capio Healthcare UK. Diagnostiktjänster har för närvarande en omsättningstakt på ca 900 MSEK på årsbasis. Äldrevårdstjänster Äldrevårdsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 318 MSEK (137). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (8,7). En stor del av resultatet första halvåret föregående år är hänförbart till de numera avyttrade äldrevårdsfastigheterna. Efterfrågan är mycket stor och den organiska tillväxten var 40 procent, i lokal valuta. Denna expansion har pressat lönsamheten i verksamheten. Fokus har satts på lönsamhetsutveckling och bemanningssituation. Actica Omsorg övertog driften av Madseruds Sykehjem i Oslo i juni. I mars startades en hemtjänstverksamhet i Solna. Ett avtal för driften av ett helt nytt äldreboende i Lerum med start under 2003 har tecknades i början av året. Äldrevårdstjänster har nu en omsättningstakt om ca 600 MSEK på årsbasis samt därtill avtal som stegvis träder i kraft och innebär en omsättningstakt om ca 800 MSEK på årsbasis vid utgången av 2003. Finansiell ställning Capiokoncernens finansiella ställning förändrades betydligt efter avyttringen av de brittiska sjukhusfastigheterna i juni. I samband med försäljningen återbetalades lånet på 223 MGBP (motsvarande ca 3 200 MSEK) som var placerat hos ett flertal banker. Koncernens ansvarsförbindelser och panter uppgår till 352 MSEK. Vid årets början uppgick dessa till 5 647 MSEK, minskningen beror på återbetalning av banklånet. De fastigheter som sålts hyrs nu av Capios dotterbolag i England genom 30-åriga hyresavtal. Dessa hyresbetalningar har garanterats av moderbolaget Capio AB. Soliditeten uppgick per 30 juni till 53 procent. Vid utgången av andra kvartalet uppgick koncernen räntebärande nettotillgångar till 248 MSEK. Likvida medel uppgick till 352 MSEK. Periodens skattekostnad Koncernens skattekostnad har påverkats av större förändringar i uppskjutna skatter. Främst är detta hänförligt till försäljningen av fastigheter. Dessa förändringar i uppskjutna skatter har minskat periodens skattekostnad med 26 MSEK. Skatteeffekten på jämförelsestörande poster beräknas till -6 MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 8 673 (7 135). Medelantal anställda under perioden uppgick till 8 520 personer (5 253). Moderbolagets omsättning och resultat Omsättningen i moderbolaget, Capio AB, uppgick till 3 MSEK (11) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -35 MSEK (-34). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -5 MSEK (7). Moderbolagets investeringar uppgick till 2 MSEK (1). Per Båtelson VD och koncernchef Göteborg den 15 augusti 2002 Capio AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020814BIT01330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020814BIT01330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar