Capios bolagsstämma

Capios bolagsstämma Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att få fatta beslut om nyemission av högst 4,5 miljoner aktier med en utspädningseffekt om högst 5,5 procent av aktiekapitalet och rösterna. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen. Årsredovisningen godkändes och bolagsstämman beslöt, i likhet med tidigare år, att ingen utdelning ska lämnas. "- För Capio har året inneburit fortsatt god tillväxt och resultatutveckling. Stabiliteten i verksamheten är god. Refinansieringen av fastigheterna i Storbritannien har radikalt förbättrat Capios finansiella läge och gett oss goda förutsättningar för investeringar och expansion. Internationaliseringen fortsatte under året genom förvärv av Frankrikes näst största sjukhusgrupp. Arbetet de närmaste åren kommer att präglas av nyttiggörandet av de positioner vi har idag och fokuseras på att skapa skalfördelar och kompetenssynergier. En stor satsning är också planerad för att öka attraktionskraften som arbetsgivare", sa VD Per Båtelson. Capio prioriterar sina befintliga marknader, Skandinavien och Storbritannien, men ser även på nya möjligheter i Frankrike. På sikt är Tyskland, Italien och Spanien intressanta marknader. Capio är idag ett av de ledande sjukvårdsföretagen i Europa. I sitt anförande underströk Per Båtelson vikten av satsningen på service lines som under året inletts med Capio Eye. Service line-modellen bygger på att en eller flera diagnoser väljs ut och bästa behandling identifieras som sedan kan föras ut till andra enheter och användas för att uppgradera vårdkvalitet och effektivitet i befintliga enheter. Ytterligare service lines är under planering. Stämman · beslöt att ingen utdelning ska lämnas · omvalde ledamöterna Jan Blomberg, Krister Hertzen, Roger Holtback, Monica Lindstedt, Olle G P Isaksson och Per Båtelson. Cecilia Kragsterman, Skandia, och Johan Malmquist, Getinge AB, valdes in som nya ledamöter i styrelsen. I styrelsen ingår arbetstagarrepresentanter från Vårdförbundet; Christina Gerdin, Lisbeth Berglund (suppl.), SACO; Thomas Karte, Kommunal; Kevin Thompson och SKTF; Birgitta Lindhe Svenson (suppl.). · beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 4,5 miljoner aktier med en utspädningseffekt om högst cirka 5,5 procent av aktiekapitalet och rösterna. · beslöt ändra bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och i en rikstäckande dagstidning. · valde Roger Holtback, Caroline af Ugglas, Ola Uhre samt Mats Gustafsson (nyval) till nomineringskommitté inför 2004 års bolagsstämma. Capio AB (publ) För mer information, kontakta: Ulrika Stenson, Informationsdirektör, Capio AB 031-732 40 04, 070-590 07 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00570/wkr0002.pdf

Dokument & länkar