Ordinarie bolagsstämma i Capio

Ordinarie bolagsstämma i Capio Aktieägare i Capio AB (publ), 556518-9692, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 mars 2003 kl.17.00 i Stenhammarsalen i Konserthuset i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl.16.00. Lätt förtäring serveras före stämman. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken per den 17 dels mars 2003, och dels senast den 21 mars 2003 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Capio AB under adress Capio AB, Box 1064, 405 22 Göteborg, telefon 031-732 40 25, 732 40 02 eller e-post bolagsstamma@capio.se, lämpligen med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett ej äldre än ett år gammalt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Capio AB. Bekräftelse på anmälan kommer att utsändas per post och bör medtagas till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 mars 2003, då sådant införande skall vara verkställt. Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med bolagsstämman samt i samband med upprättandet av röstlängden. En fullständig kallelse till bolagsstämman finns tillgänglig på Capios kontor, tel 031-732 40 00 eller www.capio.se Göteborg 25 februari 2003 Capio AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030224BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030224BIT00540/wkr0002.pdf

Dokument & länkar