Newton Nordic huvudägare förtydligar kommande förvärv och utdelning

Report this content

Capital Conquest AB (publ) har som huvudägare i Newton Nordic, under de senaste dagarna blivit kontaktad av en större grupp aktieägare i Newton Nordic, där aktieägarna efterfrågat ett förtydligande till det presenterade förvärvet, och den föreslagna  utdelningen av bolagets nuvarande verksamhet, vilket kommer att behandlas av den kommande extra bolagsstämman. Mot bakgrund av detta så lämnar vi nedanstående redogörelse till alla aktieägare i Newton Nordic.


Förvärv av marketingföretaget Influencer Panel AB (unä) med tillhörande e-handel
Förvärvet avser bolaget Influencer Panel AB med org.nr 559337–0272 som är ett nybildat helägt (100%) dotterbolag till Webblagret Sverige AB med org.nr 559190–3165, vilket idag äger samtliga aktier i Influencer Panel AB. Bolagets namnändring m.m. ligger för registrering hos Bolagsverket, och syftet med bildandet av bolaget, är att flytta  verksamheten (Influencer Panel) till det nya dotterbolaget, för att underlätta den kommande strukturaffären, som skall behandlas på den extra bolagsstämman. Webblagret Sverige AB har därefter som målsättning, att dela ut hela sitt aktieinnehav i Newton Nordic till sina cirka 1 200 aktieägare; varav Danjal Kanani, Joakim Lundell och Jonna Lundell är grundare och huvudägare i bolaget.
Transaktionen innebär att de kvarvarande noterade bolaget, Newton Nordic, kommer få ytterligare 1 200 delägare, vilket i sin tur även skapar en bredare ägarstruktur, samt möjliggör ten förbättrad handel i bolagets aktie, vilket alla, såväl nuvarande som de tillkommande cirka 1 200 nya aktieägarna, kommer att gynnas av. 

Säljarna har intygat att bolaget som förvärvas är skuldfritt, och har ett eget kapital om cirka 5 miljoner kr, men då verksamheten är en avknoppning från deras egna moderbolag, så finns ännu ingen tidigare finansiell historik att tillgå, då bolaget är nybildat. Säljarna har dock lämnat en pro forma redovisning, för de kommande tre verksamhetsåren som finns att läsa i vårt tidigare pressmeddelande.

Utdelning av den nuvarande verksamheten till bolagets aktieägare   
Som vi beskriv i vårt tidigare pressmeddelande, så föreslår vi att den nuvarande verksamheten, kamerastabilisatorerna, överförs till ett helägt dotterbolag, vars aktier därefter gratis utdelas  till Newton Nordics aktieägare genom en Lex Asea utdelning, vilket innebär att den är skattefri för Newton Nordics aktieägare.  I det nya, utdelade bolaget, ingår att alla immateriella tillgångar såsom varumärke, samt personal överflyttas till de nya bolaget, vilket därefter övertar driften av den verksamheten inom kamera stabilisatorer. Varken bolagets kunder eller leverantörer kommer bli påverkade av denna ombildning, utan verksamheten kommer fortsätta som vanligt, med undantaget att fokus kommer att läggas på försäljning istället för utveckling, för att bästa och snabbast möjliga sätt, uppnå positivt kassaflöde.
-Som aktieägare i Newton Nordic blir du därefter ägare till två separata verksamheter, vilket vi tror kommer skapa mycket bättre förutsättningar för Newton Nordics alla aktieägare.

Avstämningsdag för den kommande utdelningen
Kommer att ske innan förvärvet, vilket innebär att Newton Nordics nuvarande aktieägare kommer erhålla 100% av sak utdelningen, och när stämman har godkänt förvärvet, så är det upp till styrelsen att besluta om  avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen ska dock vara minst en dag, innan kvittningsemissionen genomförs för att betala för förvärvet, så att nuvarande aktieägare får 100% av utdelningen.

-”Vi på Capital Conquest har som bolagets största aktieägare, under en längre tid försökt stötta den nuvarande ledningen på bästa möjliga sätt, och vi har även lämnat vårt ägarstöd till den nuvarande ledningen, inte minst då samtliga i styrelsen uteslutande har sina nuvarande styrelseposter, på ägarstöd ifrån oss som huvudägare i bolaget. Tyvärr har de inte under de senaste tolv månaderna, lyckas uppvisat något positivt resultat i bolaget utan i stället så har bolagets rörelseförluster väsentligt ökat utan att bolaget har kunnat uppvisa någon tillväxt eller nya produkter på marknaden.

Den förtida kvartalsrapport vilken publicerades idag, ändrar inte vår besvikelsen över nuvarande lednings sätt att sköta Newton Nordics nuvarande verksamhet, dock är vi väldigt positiva till den ökade försäljningen som bolaget nu uppvisar vilket stärker vår tilltro att kärnverksamheten har en mycket god potential.

”Vi tycker att den nuvarande verksamheten, kamera stabilisatorer, är en intressant nischverksamhet, vilken vi tror kan ha en  god potential, men den nuvarande ledningen förmår tyvärr inte, att driva verksamheten framåt på ett önskvärt sätt. Därför anser vi att de är nödvändigt att göra dessa förändringar, i syfte att kunna göra verksamheten vinstdrivande, inte bara i ett lösryckt kvartal, utan även på helårsbasis; samt inte minst viktigt, även för att kunna förbättra möjligheterna, till en positiv i stället för negativ, kursutveckling för aktieägarna”.

En strukturaffär inom en sektor där Influencer marknadsföring beräknas blir värd över 200 miljarder inom de närmaste fyra åren skapar väldigt goda förutsättningar för alla aktieägare att kunna uppnå en god avkastning på sin nuvarande investering i Newton Nordic. Samtidigt behåller man även sin tidigare ägarandel i kamera verksamheten och då även få möjligheten att vara med på denna tillväxtresa nu när bolaget har uppvisat en ökad försäljning av dess produkter.

Vi ser även en god möjlighet att kunna direkt notera den utdelade verksamheten på en lämplig MTF lista inom kort för att då ge aktieägarna den möjligheten att kunna själv välja om de vill köpa alternativt sälja sina aktier i framtiden, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ).

”-Avslutningsvis så får samtidigt uttrycka viss förvåning över att nuvarande styrelse, valt att prioritera arbetet med att tidigarelägga en kvartalsrapport, uppvisande en bra, men marginell resultatförbättring, i stället för att återkomma med sina synpunkter, över förslagen till kommande extrastämma, vilken rör förslag om högst betydande förändringar av Newton Nordics verksamhet. -Man kan därför med god anledning, ifrågasätta om styrelsen och deras rådgivare, verkligen har beaktat god sed på aktiemarknaden ”
säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ).

 

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

Taggar:

Dokument & länkar