Newton Nordic´s ledning kapitulerar och avyttrar sina aktier i Newton Nordic

Report this content

Capital Conquest AB (publ) som är huvudägare i Newton Nordic. har idag uppmärksammat att bolagets nuvarande ledning, under förra veckan valde att avyttra samtliga sina aktier i bolaget.
-Med bakgrund av det här, så vill vi lämna nedanstående redogörelse, till aktieägarna, såväl gamla som de nya aktieägare från Influencer Panel, i Newton Nordic.

Aktieförsäljning av nuvarande ledning
Vi som huvudägare ställer oss givetvis positiva till att ledningen, som nu valt att kapitulera, och även avyttrat sina aktier i bolaget, därmed underlättar för Newton Nordic, att utan störande inslag från den tidigare ledningen, nu kunna bereda vägen framåt för bolaget, för att genomföra det kommande förvärvet, vilket skall beslutas om på den extra bolagsstämman den 11 november 2021.

Nuvarande ledning kunde ha valt att behålla sina aktier, och haft möjligheten att bli delägare i det Nya Newton Nordic, men valde i stället att omgående sälja sina aktier, när krav från huvudägaren kom på att få  lönsamhet i verksamheten, vilket inte är till nuvarande lednings fördel, och säger en hel del om nuvarande befattningshavare, vilka fram till idag under alltför många år har tillåtits att driva bolaget med årliga mång miljon förluster, på  bekostnad av alla aktieägare.

Vi, och sannolikt även relevanta myndigheter, är även mycket kritiska till  tidpunkten för deras aktieförsäljning, då samtliga befattningshavare  vid tidpunkten sina aktieförsäljningar, även hade insiderinformation rörande aktiemarknadsnämnden kommande uttalande, vilket styrelsen valde att igår kl. 8.50 i efterhand skicka ut för publicering. Den nuvarande styrelsen synes under en tid ha haft  information om, och troligen även när, att Aktiemarknadsnämnden avsåg att lämna sitt utlåtande till styrelsen (beställaren) De torde därför ha varit legalt förhindrade  att genomföra en aktieförsäljning, inte minst med beaktande av reglerna om insiderinformation. Enligt vår bedömning av regelverket, så strider därmed deras aktieförsäljning emot gällande insiderregler för vad som är tillåtet, för befattningshavare i noterade bolag.

-Vi kommer därför att inom kort att återkomma med ytterligare information rörande nuvarande styrelses agerande, i ett kommande PM under veckan, när vi har färdigställt vår utredning i denna del.

Aktiemarknadsnämnden
För övrigt gällande aktiemarknadsnämndens uttalande igår, så anser vi även att vårt förslag följer god sed på aktiemarknaden, inte minst då vi även i ett tidigare PM daterat den 2021-10-06 har meddelat att vi som huvudägare, kommer verka för att få en handelsnotering av nya Newton Nordic. det bolag som avses att innehålla den nuvarande verksamheten inom kamerastativ, på en lämplig MTF lista, så snart de är möjligt. -För att aktieägarna skall kunna erbjudas samma möjligheter till handel i det nya bolagets aktier som i dag.

Det tänkta utdelningen och förändringen genom förvärvet av Influencer Panel, i avsikt att tillföra Newton Nordic en ny och lönsam verksamhet, samt att, gratis, utdela den befintliga verksamheten, till bolagets alla aktieägare, är på inget sätt särskilt ovanlig. Varför vi misstänker att Aktiemarknadsnämnden nog ej erhållit de fullständiga förutsättningarna, av bolagets nuvarande styrelse, innan de gjorde sin bedömning.

Nynotering av nya verksamheten
Under förutsättning att den kommande extra bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet, som vi har föreslagit, så kommer bolaget, i likhet med alla andra bolag, som byter verksamhet, att behöva genomgå en ny noteringsprövning hos Nasdaq, vilket är rutin och gäller för alla bolag, som i någon form genomför ett så kallat (”omvänt förvärv”), eller förvärvar/byter sin huvudverksamhet.

Vi ser dock ingen objektiv anledning till varför den nya verksamheten, eller dess nya huvudägare, inte skulle bli godkända efter en sådan prövning av marknadsplatsen. Även om processen är tidskrävande så är den nödvändig att genomföra, och medför det positiva att aktiemarknaden får tillgång till en fullständig ”prospekt” verksamhetsbeskrivning för den nya koncernen, vilket är till förmån för alla befintliga aktieägare såväl som för nya investerare i bolaget.

Övrig information
Avslutningsvis så vill informera samtliga aktieägare, vi har  på alla sätt och vis, i samråd med nuvarande ledning, försökt att hitta en lösning för bolagets lönsamhetsproblem, och för att kunna genomföra en strukturaffär som är till förmån för samtliga aktieägare, i syfte att skapa en positiv utveckling för Newton Nordic, men de har valt att inte kommunicera med oss alls. Föregående är anmärkningsvärt, då samtliga styrelseledamöter idag innehar sina styrelseposter genom ägarstöd från oss som huvudägare i bolaget. Vi gav även nuvarande ledning möjligheten att kunna få vara delaktiga till att bedriva verksamheten (”Nya Newton Nordic”) men de valde att förkasta även det förslaget, och i stället att meddela att de väljer att, under pågående förändring, hoppa av från bolaget. Frågan är då, om de någonsin haft någon tilltro till den nuvarande verksamhet. Om de haft det, så hade de inte agerat som de valt att göra, utan i stället varit lösen orienterade, och i stället gjort sitt yttersta för att se till alla aktieägares bästa, utan att som nu, endast se om sina egna intressen och till sitt eget bästa, vilket inte minst nuvarande styrelses aktieförsäljningar under insynsperioden tyvärr vittnar om.

Det här är agerandet, är allt annat än förtroendeingivande, och det stärker därmed vår uppfattning att Newton Nordic verksamhet, är i ett skriande behov av nytt ledarskap, för att kunna vändas till ett lönsamt bolag. Vi anser att Newton Nordic har en mycket bra produkt, och väldigt kompetenta medarbetare  vilka med en ny ledning på plats, kommer att ge  bolaget möjligheter att ta nya marknadsandelar, vilket i sin tur kommer skapa både tillväxt och lönsamhet, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

Dokument & länkar