Bokslutskommunikè 2002

Report this content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 4, 2002 Capona infriar sin prognos om ett resultat efter finansnetto om 128 MSEK · Årets hyresintäkter uppgick till 297 (291) MSEK. För jämförbara enheter minskade hyresintäkterna med 3 procent. Fjärde kvartalets hyresintäkter uppgick till 74 (78) MSEK. · Resultat efter finansnetto uppgick till 128 (128) MSEK. Under fjärde kvartalet steg resultatet med 9 procent till 34 (32) MSEK. · Resultat efter skatt per aktie ökade med 3 procent till 4,90 (4,77) SEK, vilket motsvarar ett resultat efter skatt om 92 (92) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultat efter skatt till 25 (23) MSEK, vilket per aktie motsvarar 1,33 (1,16) en ökning med 15 procent. · Under året återköpte Capona 1,3 (2,0) procent av det totala antalet aktier för 14 (22) MSEK. · Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (3,50) SEK per aktie, vilket motsvarar cirka 71 (73) procent av årets resultat efter skatt per aktie. · Prognosen för 2003 är att resultat efter finansnetto bedöms bli i nivå med motsvarande resultat för 2002, som uppgick till 128 MSEK. ÅRET I SAMMANDRAG Början av året innebar en nedgång i den nordiska hotellkonjunkturen som därefter planade ut och stabiliserades under resten av året. Trots nedgången i hotellrumsbeläggningen har rumspriserna ökat, vilket till viss del begränsat effekterna av nedgången. Caponas hyresintäkter ökade med 2 procent till 297 (291) MSEK. För jämförbara enheter minskade hyresintäkterna med 3 procent. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 78 procent, Norge för 11, Danmark för 7 och Finland för 4 procent. Av hyresintäkterna kommer 37 (42) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen ökade till 9,9 (9,8) procent. Fastighetsverksamhetens resultat, som ökade med 6 procent till 211 (198) MSEK, påverkades av större uppgraderingar i två hotell. Uppgraderingarna ledde till att kapaciteten under första kvartalet inte kunde utnyttjas fullt ut. Resultatet från hotelloperatörsverksamheten uppgick till 19 (23) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 213 (203) MSEK och resultatet efter finansnetto till 128 (128) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 92 (92) MSEK och motsvarande resultat per aktie uppgick till 4,90 (4,77) SEK. Investeringarna uppgick till 24 (29) MSEK, varav investeringar i fastighetsverksamheten svarade för 22 (22) MSEK, där den enskilt största posten avser uppgraderingen av Radisson SAS Strand Hotel i Stockholm, omfattande bland annat lobby, konferensrum och badrum. Investeringar i den egna hotelloperatörsverksamheten svarade för 2 (7) MSEK. I enlighet med beslut på Caponas bolagsstämma den 8 april 2002 nedsattes aktiekapitalet i oktober med 5,2 MSEK till 95,0 MSEK genom indragning av 1 044 100 aktier. Antalet aktier uppgår därefter till 18 995 946. Under året återköptes 243 400 aktier, motsvarande 1,3 (2,0) procent av Caponas totala antal aktier, för 14 (22) MSEK till en snittkurs av 55,99 SEK. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle: * Delårsrapport per 2003-03-31 Torsdagen den 24 april 2003 * Delårsrapport per 2003-06-30 Onsdagen den 16 juli 2003 * Delårsrapport per 2003-09-30 Torsdagen den 16 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar