• news.cision.com/
  • Carbiotix/
  • Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 11,50 SEK och nyttjandeperioden inleds måndagen den 1 februari 2021

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 11,50 SEK och nyttjandeperioden inleds måndagen den 1 februari 2021

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carbiotix AB (publ) (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) genomförde under augusti månad 2020 en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”TO 1”). De som tecknade en (1) unit i den riktade emissionen erhöll en (1) teckningsoption per tecknad unit. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av en teckningsoption är fastställd till 11,50 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds måndagen den 1 februari 2021 och pågår fram till och med måndagen den 15 februari 2021. Emissionslikviden kommer användas för vidareutveckling och försäljning av diagnostiktjänster, uppskalning av AXOS, administrativa och operativa kostnader för att stödja varje affärsområde samt utveckling av medicinsk mat och terapeutika.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag:

• Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 11,50 SEK.

• Antal utestående teckningsoptioner är 1 250 000, vilket vid full teckning i nyemissionen motsvarar 1 250 000 nya aktier i Bolaget.

• Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget 14,375 MSEK, före emissionskostnader om cirka 0,06 MSEK.

• Teckningsperioden inleds måndagen den 1 februari 2021.

• Teckningsperioden avslutas måndagen den 15 februari 2021.

• Offentliggörande av utfall förväntas under vecka 7.

Övrigt

Fullständiga villkor avseende teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga att ladda ner på Bolagets hemsida, www.carbiotix.com. Anmälningssedel med instruktion för betalning skickas ut till teckningsoptionsinnehavarna.

Rådgivare

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomsjukvård genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Prenumerera

Dokument & länkar