Delårsrapport januari – september 2002

Report this content

* Orderingång: 8.447 Mkr (8.312)

* Fakturerad försäljning: 7.957 Mkr (7.495)

* Resultat efter finansiella poster: 640 Mkr (298)

* Resultat efter finansiella poster, exklusive engångseffekter: 317 Mkr (342)

* Avyttring av affärsområdet Rail


Under perioden avyttrades affärsområdet Cardo Rail till Vestar Capital Partners, som per den 25 september 2002 övertog verksamheten genom ett för ändamålet nybildat bolag. Cardo Rail ingår i Cardokoncernens redovisning fram till denna tidpunkt.

Realisationsvinsten vid avyttringen av Rail uppgår till 323 Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie på 10:78 kr.

Företagsförvärv
Fr o m januari 2002 ingår i Cardo Pump de förvärvade företagen Swedmeter AB och Nopon Oy med en sammanlagd årlig omsättning på ca 150 Mkr. I Cardo Door ingår från samma tidpunkt förvärvade Amber Doors Holding Limited med dotterbolaget Amber Doors Limited. Amber Doors har en årsomsättning på ca 240 Mkr.

Koncernen
Koncernens orderingång uppgick under perioden till 8.447 Mkr (8.312) vilket i jämförbar koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är 2 procent lägre än föregående år.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 7.957 Mkr (7.495), en ökning med 6 procent efter justering för valutakurseffekter. Härav svarar företagsförvärv för 4 procentenheter.

Rörelseresultatet, exklusive engångseffekter, uppgick till 394 Mkr (418) motsvarande en rörelsemarginal på 5,0 procent (5,6). Under tredje kvartalet ökade resultatet i Pump och Rail. Doors resultat påverkades negativt av den fortsatt svaga byggkonjunkturen i Europa. Åtgärder kommer att vidtas i syfte att reducera kostnaderna och öka effektiviteten i Door. Kostnaden för planerade åtgärder beräknas uppgå till ca 40 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalets resultat.

Resultatet efter finansiella poster var exklusive engångseffekter 317 Mkr (342), vilket ger en vinstmarginal på 4,0 procent (4,6). Resultatet per aktie efter full skatt var exklusive engångseffekter 6:76 kr (7:42). Inklusive engångseffekter, d v s vinsten vid avyttringen av Rail samt avsättningen för omstrukturering i Pump under föregående år, var resultatet per aktie efter full skatt 17:54 kr (6:45).

Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat koncernens resultat.

Cardo Door
Cardo Doors orderingång var i nuvarande struktur, efter justering för valutakurseffekter, 2 procent lägre än föregående år.

För industriportar och dockningssystem var efterfrågan lägre än föregående år. Efterfrågan på villagarageportar var i nivå med föregående år, trots ytterligare nedgång i den tyska marknaden. Utvecklingen inom service var fortsatt god även om tillväxttakten var något lägre än föregående år.

Under tredje kvartalet erhöll Cardo Door sin hittills största order i Kina. Tre Megadoor hangarportar, den största med måtten 150 x 27 meter, skall levereras till det kinesiska flygunderhållsbolaget Gameco. Beställningen är värd närmare 30 Mkr. Bland andra större order kan nämnas 60 industriportar och ett 50-tal dockningsenheter till Davids Distribution i Bangkok. Den norska livsmedelskoncernen RIMI köpte 60 industriportar och 87 dockningsenheter för ett distributionscenter i Riga och i Turkiet såldes 45 industriportar till Fords återförsäljare Autosana Ford samt 40 industriportar för installation i nio brandstationer i Istanbul.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 3.791 Mkr (3.615), vilket justerat för valutakurseffekter och företagsförvärv är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 177 Mkr (233). Den fortsatt svaga konjunkturen har inneburit lägre volymer och minskade marginaler inom industriportar och dockningssystem. Detta har, tillsammans med en något lägre tillväxttakt än väntat inom service, påverkat resultatet negativt.

I syfte att effektivisera marknadsbearbetningen i Sverige läggs de båda försäljningsbolagen Crawford och Allhabo samman till ett bolag. Samma process genomförs i Storbritannien där försäljningsbolagen Crawford-Hafa, Faltec och Amber Doors fusioneras. Vidare kommer, som en följd av den minskade efterfrågan på industriportar, åtgärder att vidtas för att reducera kostnaderna och öka effektiviteten i produktionen. Bl a kommer produktionen av industriportar i Torslanda att flyttas till huvudfabriken i Nederländerna. Kostnaden för de planerade åtgärderna beräknas uppgå till ca 40 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalets resultat.

Cardo Pump
Orderingången ökade i nuvarande struktur med 2 procent efter justering för valutakurseffekter.

Efterfrågan inom vatten och avlopp, som är Cardo Pumps största segment, ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Även inom VVS-segmentet ökade efterfrågan medan den inom processindustrin var i nivå med föregående år.

Under tredje kvartalet erhölls ett antal större order i Asien, bl a i Kina på pumpar, omrörare och kompressorer för leverans till tre reningsverk samt processpumpar och omrörare till tre pappersbruk. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 19 Mkr. Nopon-kompressorer värda 4 Mkr såldes till en vattenreningsanläggning i Korea.

I USA erhölls bl a två order, tillsammans värda ca 8 Mkr, på pumpar till ett avloppsreningsverk i Connecticut samt till ett vattenförsörjningsprojekt i North Carolina. Ett större pappersbruk beställde från dotterbolaget Lorentzen & Wettre ett system värt 4 Mkr för automatisk mätning av papperskvalitet.

Ett antal större beställningar, sammanlagt värda 18 Mkr, erhölls i Spanien avseende utrustning för avloppsvattenrening. I Slovenien köpte massa- och papperstillverkaren VIPAP samt ett avloppsreningsverk i Maribor pumpar för sammanlagt drygt 6 Mkr.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 2.191 Mkr (1.972), vilket justerat för valutakurseffekter är en ökning med 11 procent. Härav svarar företagsförvärv för 8 procentenheter. Rörelseresultatet ökade till 126 Mkr (113 exkl omstruktureringskostnader).

Cardo Rail
Cardo Rails orderingång var, efter justering för valutakurseffekter, 5 procent lägre än föregående år. Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.975 Mkr (1.908), vilket justerat för valutakurseffekter är en ökning med 4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (126).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av september 1.186 Mkr (222) mot 264 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 3,4 miljarder kronor (3,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 707 Mkr (246), vilket motsvarar 23:57 kr (8:20) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 20:53 kr (14:07) per aktie. Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 227 Mkr (223).

Netto likvida medel uppgick vid utgången av september till 456 Mkr (-1.405) mot -1.242 Mkr vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick till 3.743 Mkr (3.435), vilket motsvarar 124:78 kr (114:50) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av september 58,0 procent (42,9).

Personal
Antalet anställda i koncernen var den 30 september 6.306 (7.924).

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2001 med undantag för Redovisningsrådets nya rekommendationer gällande från den 1 januari 2002. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon justering av tidigare rapporterade perioder.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 584 Mkr (66), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 0 Mkr (1) mot 0 Mkr vid årets början.

Marknadsutsikter
Bedömningen från föregående rapport kvarstår:
"Marknadsutsikterna är fortsatt svårbedömda, inte minst vad gäller Tyskland. För Cardos del kvarstår bedömningen att koncernen för helåret skall kunna visa en högre tillväxt än den underliggande marknadstillväxten."

Malmö den 8 november 2002

Cardo AB (publ)

Kjell Svensson
VD och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för helåret 2002 publiceras den 10 februari 2003.


Dokument & länkar