Delårsrapport januari- juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 · Orderingång: 5.591 Mkr (5.704) · Fakturerad försäljning: 5.385 Mkr (4.990) · Resultat efter finansiella poster: 191 Mkr (208) · Slutligt avtal om försäljning av Rail Koncernens orderingång uppgick under första halvåret till 5.591 Mkr (5.704) vilket i nuvarande koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är 7 procent lägre än föregående år. Minskningen är nästan uteslutande hänförlig till Rail. Den fakturerade försäljningen uppgick till 5.385 Mkr (4.990), en ökning med 6 procent efter justering för valutakurseffekter. Härav svarar företagsförvärv för 4 procentenheter. Rörelseresultatet uppgick till 242 Mkr (258), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,5 procent (5,2). Under andra kvartalet ökade resultatet i Pump och Rail. För Door har den fortsatt svaga konjunkturen inneburit lägre volymer och minskade marginaler inom industriportar och dockningssystem, vilket tillsammans med en något lägre tillväxttakt än väntat inom service påverkade resultatet negativt. Resultatet efter finansiella poster var 191 Mkr (208), vilket ger en vinstmarginal på 3,6 procent (4,2). Resultatet per aktie efter full skatt var 4:11 kr (4:51). Valutakursförändringar beräknas endast marginellt ha påverkat koncernens resultat. Försäljning av affärsområdet Rail Cardo tecknade i slutet av juli ett avtal om försäljning av affärsområdet Cardo Rail till Vestar Capital Partners, ett ledande s k private equity-bolag. Genom försäljningen får Cardo en stark balansräkning och kapital frigörs för en expansion inom Door och Pump, som båda är verksamma i branscher med betydande eftermarknadspotential och goda tillväxtmöjligheter via förvärv. Avtalet innebär att Vestar, genom ett för ändamålet nybildat bolag, tar över verksamheten i Rail. Affären, som förväntas kunna genomföras under september månad, är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande och att Vestar erhåller slutlig finansiering. Försäljningspriset uppgår till ca 2 miljarder kronor för skuldfritt bolag och genererar en skattefri realisationsvinst på ca 345 Mkr, motsvarande en vinst per aktie på ca 11:50 kr. Försäljningspriset erläggs genom att köparen övertar befintliga lån inom Rail, erlägger kontant på tillträdesdagen ca 1,2 miljarder kronor för aktierna samt ställer ut en teckningsoption som ger Cardo rätt att, när som helst före den 31 december 2020, till nominellt värde förvärva 5 procent av aktierna i det förvärvande bolaget. Nuvärdet av teckningsoptionen har beräknats till 10 Mkr. Beräknat på föregående års resultat, och med en ränteberäkning på försäljningslikviden, skulle helårseffekten av försäljningen av Rail ha inneburit en minskning av koncernens resultat per aktie med drygt 1 krona. Efter försäljningen kommer koncernen att ha netto likvida medel på ca 500 Mkr och en soliditet på drygt 60 procent. Företagsförvärv Fr o m januari 2002 ingår i Cardo Pump de förvärvade företagen Swedmeter AB och Nopon Oy med en sammanlagd årlig omsättning om ca 150 Mkr. I Cardo Door ingår från samma tidpunkt förvärvade Amber Doors Holding Limited med dotterbolaget Amber Doors Limited. Amber Doors har en årsomsättning om ca 240 Mkr. Cardo Door Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar och Europas ledande leverantör av dockningsutrustning. Dessutom är Cardo Door marknadsledare vad avser service på dessa produkter samt en av Europas största tillverkare av villagarageportar. Cardo Doors orderingång var i nuvarande struktur, efter justering för valutakurseffekter, 1 procent lägre än föregående år. Efterfrågan på industriportar och dockningssystem var lägre än föregående år. Efterfrågan på villagarageportar var fortsatt svag i Tyskland men totalt i nivå med föregående år. Tillväxttakten inom service avtog något under andra kvartalet som en följd av den fortsatt svaga konjunkturen i Europa. Bland större order under andra kvartalet kan nämnas 76 industriportar till byggentreprenören Max Boegl för en brandstation i Frankfurt, 53 dockningsanläggningar till livsmedelsdistributören Colruyt i Belgien samt 43 dockningsanläggningar och 17 snabbgående portar till livsmedelskoncernen NorgesGruppen i Oslo. I USA såldes 11 större Megadoor-portar till flygplatserna i Lehi i Pennsylvania, St Augustine i Florida samt Ogden Airport i Utah. Den fakturerade försäljningen uppgick under perioden till 2.532 Mkr (2.377), vilket justerat för valutakurseffekter och företagsförvärv är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 105 Mkr (137). Den fortsatt svaga konjunkturen har inneburit lägre volymer och minskade marginaler inom industriportar och dockningssystem. Detta, tillsammans med en något lägre tillväxttakt än väntat inom service, påverkade resultatet negativt under andra kvartalet. Under andra kvartalet stängdes enheten för tillverkning av villagarageportar i Schweiz och produktionen flyttades till fabriken i Moosburg i Tyskland. Tillverkningen av industriportar i Örebro avvecklades och produktionen har flyttats till fabrikerna i Göteborg och Strömstad samt Hobro i Danmark. Cardo Pump Cardo Pump är en av Europas största tillverkare av pumpar, omrörare och luftare samt världsledande tillverkare av avancerad mätutrustning för massa- och pappersindustrin. Orderingången ökade i nuvarande struktur med 3 procent efter justering för valutakurseffekter. Efterfrågan inom vatten och avlopp, som är Cardo Pumps största segment, ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Inom VVS-segmentet har efterfrågan stabiliserats efter den nedåtgående trenden under större delen av 2001. Efterfrågan från processindustrin var i nivå med föregående år. Cardo Pump fortsätter att expandera i Asien och under andra kvartalet erhölls bl a en order värd 6,5 Mkr på processpumpar och omrörare till ett pappersbruk i Indonesien samt en beställning på 7 stora vatten- och avloppspumpar och 48 omrörare till ett nytt reningsverk i Nanjing i Kina. I Chile såldes 300 processpumpar till ett av världens största skogsföretag och från ett större pappersbruk i Sydafrika erhölls en order värd 5,5 Mkr på system för automatisk mätning av papperskvalitet. I Holland tecknades två större kontrakt, sammanlagt värda 9,5 Mkr, avseende leverans av pumpstationer för avloppssystem. Nopon, som förvärvades i januari, fick bl a order värda 8,6 Mkr respektive 4,9 Mkr på finblåsande luftningssystem för ett spanskt avloppsreningsverk samt på ett mekaniskt luftningssystem till ett industriellt avloppsreningsverk i Sydafrika. Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.511 Mkr (1.306), vilket justerat för valutakurseffekter är en ökning med 14 procent. Härav svarar företagsförvärv för 8 procentenheter. Rörelseresultatet ökade till 83 Mkr (73). Cardo Rail Cardo Rail är en av världens största tillverkare av bromssystem och bromskomponenter till spårbundna fordon. Orderingången uppgick under halvårsperioden till 1.343 Mkr, vilket justerat för valutakurseffekter är 24 procent lägre än föregående år. Minskningen förklaras av jämförelsen med en ovanligt stark orderingång under motsvarande period i fjol. Orderingången ökade under andra kvartalet i år jämfört med första, framför allt inom eftermarknaden där ökningen var 23 procent. Bl a noterades en ökad efterfrågan på eftermarknadsprodukter i Italien. Under andra kvartalet tecknades bl a ett ramavtal värt 75 Mkr med Bombardier Transportation avseende bromsutrustning till pendeltåg för leverans till den brittiska operatören Govia. På eftermarknadssidan erhölls en order värd 32 Mkr från Bombardier avseende utrustning till höghastighetståg i Norge. Stadler i Schweiz beställde boggimonterad bromsutrustning till pendeltåg för leverans till den schweiziska operatören Thurbo. Ordern, som är värd 41 Mkr, är en av Cardo Rails hittills största på den schweiziska marknaden. Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.342 Mkr (1.307), vilket justerat för valutakurseffekter är en ökning med 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 92 Mkr (86). Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel var vid utgången av juni 201 Mkr (210) mot 264 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 2,8 miljarder kronor (3,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 518 Mkr (128), vilket motsvarar 17:27 kr (4:27) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 13:57 kr (8:00) per aktie. Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 151 Mkr (147). Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av juni till 1.495 Mkr (1.495) mot 1.242 Mkr vid årets början. Ökningen är främst en följd av företagsförvärv. Det egna kapitalet uppgick till 3.330 Mkr (3.232), vilket motsvarar 110:99 kr (107:73) per aktie. Koncernens soliditet var vid utgången av juni 41,9 procent (42,2). Personal Antalet anställda i koncernen var den 30 juni 8.076 (7.940). Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2001 med undantag för Redovisningsrådets nya rekommendationer gällande från den 1 januari 2002. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon justering av tidigare rapporterade perioder. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 313 Mkr (75), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 1 Mkr (0) mot 0 Mkr vid årets början. Marknadsutsikter Bedömningen från föregående rapport kvarstår: "Marknadsutsikterna är fortsatt svårbedömda, inte minst vad gäller Tyskland. För Cardos del kvarstår bedömningen att koncernen för helåret skall kunna visa en högre tillväxt än den underliggande marknadstillväxten." Malmö den 14 augusti 2002 Cardo AB (publ) Kjell Svensson VD och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Delårsrapport för perioden januari-september publiceras den 8 november 2002. Bilagor: 1. Fakturerad försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal per affärsområde 2. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag 3. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 4. Koncernen i sammandrag För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern som 2001 omsatte 10,8 miljarder kronor. Cardo har en stark position på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. Cardo har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa och antalet anställda är ca 8.000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00530/wkr0002.pdf Bilaga

Dokument & länkar